Thi tìm từ đồng nghĩa với từ "hoà bình"

  • 3 Đánh giá

5. Thi tìm từ đồng nghĩa với từ "hoà bình"

Bài làm:

Những từ đồng nghĩa với từ "hoà bình" là:

  • Yên bình
  • Thanh bình
  • Thái bình
  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021