Tìm tiếng có chứa uô hoặc ua thích hợp với mỗi chỗ trống trong các thành ngữ, tục ngữ dưới đây rồi ghi vào vở

  • 1 Đánh giá

3. Tìm tiếng có chứa uô hoặc ua thích hợp với mỗi chỗ trống trong các thành ngữ, tục ngữ dưới đây rồi ghi vào vở

a. ....... người như một b. Chậm như .......... c. Ngang như ...........

d. Cày sâu ........ bẫm e. ....... trống gõ mõ g. Đói ăn rau, đau uống ........

Bài làm:

a. Muôn người như một b. Chậm như rùa c. Ngang như cua

d. Cày sâu cuốc bẫm e. Khua trống gõ mõ g. Đói ăn rau, đau uống thuốc

  • 138 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021