Cùng người thân thi đặt câu với từ trái nghĩa

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Cùng người thân thi đặt câu với từ trái nghĩa:

Bài làm:

Ví dụ mẫu:

Người 1Người 2
Bạn nam cao nhất lớnBạn Ngọc thấp nhất lớp
Chiếc bảng đenViên phấn trắng
Bạn Ngọc hát hayBạn Quang hát dở
Viên kẹo cứngChiếc bánh mềm.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021