Nghĩa của các từ được in đậm trong đoạn thơ sau là nghĩa gốc hay nghĩa chuyển?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Nghĩa của các từ được in đậm trong đoạn thơ sau là nghĩa gốc hay nghĩa chuyển?

Răng của chiếc cào

Làm sao nhai được?

Mũi thuyền rẽ nước

Thì ngửi cái gì?

Cái ấm không nghe

Sao tai lại mọc? ...

Quang Huy

Bài làm:

Từ "răng" và "mũi", "tai" trong đoạn thơ trên là nghĩa chuyển.

  • 31 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021