Nối từ ngữ ở cột A với nghĩa thích hợp cột B

  • 1 Đánh giá

2. Nghe thầy cô (hoặc bạn) đọc bài sau: Đất Cà Mau

3. Nối từ ngữ ở cột A với nghĩa thích hợp cột B

Bài làm:

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021