Tìm trong bài Thư gửi các học sinh hoặc bài Việt Nam thân yêu những từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc và ghi vào vở.

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Tìm trong bài Thư gửi các học sinh hoặc bài Việt Nam thân yêu những từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc và ghi vào vở.

a. Thư gửi các học sinh: .........

b. Việt Nam thân yêu: ........

Bài làm:

Từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc là:

a. Thư gửi các học sinh: nước nhà, cơ đồ, non sông.

b. Việt Nam thân yêu: đất nước, quê hương.

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021