Tìm từ trái nghĩa thích hợp điền vào mỗi chỗ trống sau:

  • 1 Đánh giá

4. Tìm từ trái nghĩa thích hợp điền vào mỗi chỗ trống sau:

a. Việc .... nghĩa lớn

b. Áo rách khéo vá, hơn lành ..... may

c. Thức .... dậy sớm

Bài làm:

a. Việc nhỏ nghĩa lớn

b. Áo rách khéo vá, hơn lành vụng may

c. Thức khuya dậy sớm

  • 31 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN tiếng Việt 5 tập 1