Viết từ đồng âm có các nghĩa dưới đây:

  • 1 Đánh giá

(3). Viết từ đồng âm có các nghĩa dưới đây:

a. ..... : chất rắn cấu tạo nên vỏ trái đất, thường thành từng tảng, từng hòn.

b. ..... : đưa nhanh chân và hất mạnh nhằm làm cho xa ra hoặc làm cho tổn thương.

Bài làm:

a. Đá : chất rắn cấu tạo nên vỏ trái đất, thường thành từng tảng, từng hòn.

b. Đá : đưa nhanh chân và hất mạnh nhằm làm cho xa ra hoặc làm cho tổn thương.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021