Sưu tầm các thành ngữ, tục ngữ chứa hai từ trái nghĩa

  • 1 Đánh giá

Hoạt động ứng dụng

Sưu tầm các thành ngữ, tục ngữ chứa hai từ trái nghĩa

Bài làm:

Những thành ngữ, tục ngữ chứa hai từ trái nghĩa là:

Lên voi xuống chó

Đầu chày đít thớt

Trên đe dưới búa

Xanh vỏ đỏ lòng

Trước lạ sau quen

Gạn đục khơi trong.

Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

Anh em như thể chân tay

Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần.

Thất bại là mẹ thành công

Lá lành đùm lá rách

Bên trọng bên khinh

Bán anh em xa mua láng giềng gần

Chết vinh còn hơn sống nhục

Hết khôn dồn dại

Có mới nới cũ

  • 43 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021