Thay từ bảo vệ trong câu sau bằng một từ đồng nghĩa với nó, sao cho nội dung câu không thay đổi:

  • 1 Đánh giá

3. Thay từ bảo vệ trong câu sau bằng một từ đồng nghĩa với nó, sao cho nội dung câu không thay đổi:

Chúng em bảo vệ môi trường sạch đẹp.

Bài làm:

Ta có thể thay một số từ như sau:

  • Chúng em gìn giữ môi trường sạch đẹp
  • Chúng em giữ gìn môi trường sạch đẹp
  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021