So sánh nghĩa của các từ in đậm trong câu sau để hiểu thế nào là từ trái nghĩa

  • 1 Đánh giá

6. Tìm hiểu về từ trái nghĩa:

(1) So sánh nghĩa của các từ in đậm trong câu sau để hiểu thế nào là từ trái nghĩa: Chúng ta phải biết giữ gìn, không được phá hoại môi trường.

(2) Tìm những từ trái nghĩa với nhau trong câu tục ngữ sau: Chết vinh còn hơn sống nhục

(3) Câu tục ngữ trên muôn nói điều gì? Cách dùng các từ trái nghía trong câu tục ngữ có tác dụng gì?

Bài làm:

(1) So sánh nghĩa từ in đậm:

  • Giữ gìn: giữ cho nguyên vẹn, không để hư hỏng.
  • Phá hoại: cố ý làm cho hỏng.

=> Từ "giữ gìn" và "phá hoại" là hai từ trái nghĩa

(2) Trong câu tục ngữ: Chết vinh còn hơn sống nhục

=> Từ " vinh" và "nhục" là hai từ trái nghĩa

(3) Câu tục ngữ trên nêu bật quan niệm sông cao đẹp của người Việt Nam, thà chết mà được mọi người kính trọng còn hơn sông trong sự khinh bỉ của người đời. Cách dùng các từ trái nghĩa trong câu tục ngữ có tác dụng làm nổi bật trạng thái đối lập nhau.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021