Nối từ ngữ ở 3 cột trong phiếu học tập để tạo thành ý kiến của mỗi bạn Hùng, Quý, Nam

  • 1 Đánh giá

2-3-4. Đọc, giải nghĩa và luyện đọc

5. a. Nối từ ngữ ở 3 cột trong phiếu học tập để tạo thành ý kiến của mỗi bạn Hùng, Quý, Nam

Nối từ ngữ ở 3 cột trong phiếu học tập để tạo thành ý kiến của mỗi bạn Hùng, Quý, Nam

b. Dựa vào kết quả làm bài tập ở mục (a), nói thành câu trọn vẹn theo mẫu.

  • Theo bạn Hùng, quý nhất là ... vì ...
  • Theo bạn Quý, quý nhất là ... vì ...
  • Theo bạn Nam, quý nhất là ... vì ...

Bài làm:

a. Nối:

Nối từ ngữ ở 3 cột trong phiếu học tập để tạo thành ý kiến của mỗi bạn Hùng, Quý, Nam

b. Nói thành câu trọn vẹn là:

  • Theo bạn Hùng, quý nhất là lúa gạo vì lúa gạo nuôi sống con người.
  • Theo bạn Quý, quý nhất là vàng bạc vì vàng bạc quý và hiếm.
  • Theo bạn Nam, quý nhất là thì giờ vì có thì giờ mới làm ra lúa gạo, vàng bạc.
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021