Đố vui: Hai cây cùng có một tên, cây xoè mặt nước cây trên chiến trường. Cây này bảo vệ quê hương, cây kia hoa hở soi gương mặt hồ

  • 1 Đánh giá

3. Đố vui:

Hai cây cùng có một tên

Cây xoè mặt nước cây trên chiến trường.

Cây này bảo vệ quê hương

Cây kia hoa hở soi gương mặt hồ

( là cây gì?)

Bài làm:

Hai cây cùng có một tên

Cây xoè mặt nước cây trên chiến trường.

Cây này bảo vệ quê hương

Cây kia hoa hở soi gương mặt hồ

=> Đó là cây súng

  • 60 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021