Hỏi người thân để biết mỗi thành ngữ dưới đây muốn nói điều gì?

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Hỏi người thân để biết mỗi thành ngữ dưới đây muốn nói điều gì?

a. Bốn biển một nhà

b. Kề vai sát cánh

c. Chung lưng đấu cật

Bài làm:

a. "Bốn biển một nhà" có nghĩa là người ở khắp nơi đoàn kết như người trong một gia đình, thống nhất về một mối. Mọi người từ khắp năm châu bốn biển cùng đồng lòng, đoàn kết nhưa anh em trong một gia đình.

b. "Kề vai sát cánh" nghĩa là cùng bên nhau, cùng chung sức với nhau để làm việc gì, nhằm một mục đích chung.

c. Chung lưng đấu cật nghĩa là cùng góp sức và dựa vào nhau để giải quyết công việc chung đang gặp khó khăn.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021