Cùng người thân tìm những câu thành ngữ, tục ngữ chứa các từ trái nghĩa.

 • 1 Đánh giá

Câu hỏi: Cùng người thân tìm những câu thành ngữ, tục ngữ chứa các từ trái nghĩa.

Bài làm:

Những câu thành ngữ, tục ngữ chứa các từ trái nghĩa là:

 • Ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ
 • Đất có chỗ bồi chỗ lở, ngựa có con dở con hay
 • Lợn thả, gà nhốt
 • Nhanh chân thì được, chậm chân thì trượt
 • Quen sợ dạ, lạ sợ áo
 • Điều lành nên nhớ, điều dở nên quên
 • Nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng
 • Áo rách khéo vá hơn áo lành vụng may
 • Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ
 • Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau.
 • Bán rẻ về tắt, bán mắc về trưa.
 • Kẻ ngược người xuôi.
 • Đói đến chết ba ngày tết cũng no.
 • 71 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021