Tìm và viết vào vở một câu “Ai làm gì?”, một câu “Ai thế nào?” và gạch dưới bộ phận chủ ngữ của các câu vừa tìm được.

  • 1 Đánh giá

7. Tìm và viết vào vở một câu “Ai làm gì?”, một câu “Ai thế nào?” và gạch dưới bộ phận chủ ngữ của các câu vừa tìm được.

Bài làm:

Ai làm gì: Bạn Hoa và Nhung /đang chơi nhảy dây ở ngoài sân

CN

Ai thế nào: Hoa /có tính cách rất mạnh mẽ và đàn ông

CN

  • 115 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021