Tra từ điển rồi ghi lại nghĩa của các từ đồng âm (được in đậm) trong mỗi câu

  • 1 Đánh giá

(2) Tra từ điển rồi ghi lại nghĩa của các từ đồng âm (được in đậm) trong mỗi câu:

a. Ba và má tôi về quê thăm ngoại tôi.

b. Em tôi năm nay mới ba tuổi.

Bài làm:

a. Ba và má tôi về quê thăm ngoại tôi.

=> Ba nghĩa là cha người sinh ra ta (chỉ dùng để xưng gọi)

b. Em tôi năm nay mới ba tuổi.

=> Số tự nhiên liền sau chữ số hai trong dãy số tự nhiên

  • 38 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021