Tìm từ trái nghĩa với từ in đậm để điền vào chỗ trống trong các thành ngữ, tục ngữ sau

  • 1 Đánh giá

8. Tìm từ trái nghĩa với từ in đậm để điền vào chỗ trống trong các thành ngữ, tục ngữ sau:

a. Có mới nới ....

b. Xấu gỗ, ..... nước sơn

c. Mạnh dùng sức, ...... dùng mưu

Bài làm:

Từ trái nghĩa với từ in đậm là:

a. Có mới nới

b. Xấu gỗ, tốt nước sơn

c. Mạnh dùng sức, yếu dùng mưu

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN tiếng Việt 5 tập 1