Đặt một câu với một trong các từ ngữ vừa tìm được

  • 1 Đánh giá

6. Đặt một câu với một trong các từ ngữ vừa tìm được

Bài làm:

Ví dụ:

  • Hàng cau trước nhà cao chót vót
  • Giếng nước đầu đình sâu thăm thẳm
  • Quê hương em có cánh đồng rộng bát ngát, thẳng cánh cò bay.
  • Đằng xa tít tắp kia là dãy núi Trường Sơn huyền thoại.
  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021