Tìm số thích hợp điền vào các chỗ trống dưới đây:

  • 1 Đánh giá

Câu 1. (Trang 12 SGK lí 6)

Tìm số thích hợp điền vào các chỗ trống dưới đây:

1m3 = (1)...... dm3 = (2)..............cm3 .

1m3 = (3)........lít = (4)..........ml = (5)............cc.

Bài làm:

1m3 = 1000 dm3 = 1000000cm3 .

1m3 = 1000 lít = 1000000ml = 1000000cc.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021