Tìm từ thích hợp trong ngoặc kép để điền vào chỗ trống của câu sau:

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 30 - SGK vật lí 6

Tìm từ thích hợp trong ngoặc kép để điền vào chỗ trống của câu sau:

"bằng, tăng lên, dãn ra"

Khi bị quả nặng kéo thì lò xo bị (1)…., Chiều dài của nó (2)…..khi bỏ các quả nặng đi, chiều dài lò xo trở lại (3)…. chiều dài tự nhiên của no. Lò xo có hình dạng ban đầu.

Bài làm:

Khi bị quả nặng kéo thì lò xo bị dãn ra, Chiều dài của nó tăng lên khi bỏ các quả nặng đi, chiều dài lò xo trở lại bằng chiều dài tự nhiên của no. Lò xo có hình dạng ban đầu.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021