Tìm và viết vào bảng nhóm từ ngữ chứa tiếng phúc.

  • 1 Đánh giá

6. Tìm và viết vào bảng nhóm từ ngữ chứa tiếng phúc.

Gợi ý: Em tìm các từ ghép có tiếng “phúc” đứng trước hoặc đứng sau.

Bài làm:

Từ ngữ chứa tiếng phúc là: Hạnh phúc, phúc đức, phúc hậu, phúc lộc, phúc phận, phúc trạch, vô phúc,....

  • 92 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021