Trả lời các câu hỏi sau bằng cách khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Môi trường nuôi thủy sản

Trả lời các câu hỏi sau bằng cách khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Khả năng hòa tan các chất vô cơ và hữu cơ của nước có tác dụng gì khi nuôi thủy sản?

A. Làm thay đổi nhiệt độ của nước

B. Giúp các sinh vật sống trong nước sử dụng được các chất dinh dưỡng

C. Làm thay đổi màu nước

D. Làm thay đổi độ pH của nước

Câu 2: Thường xuyên tạo sự chuyển động của nước trong ao, đầm nuôi thủy sản có ảnh hưởng đến tính chất nào của nước?

A. Độ trong của nước

B. Lượng khí ô-xi hòa tan trong nước

C. Nhiệt độ của nước

D. Muối hòa tan trong nước

Câu 3: Nên làm thế nào để làm giảm lượng khí cacbonic trong nước?

A. Bón nhiều phân hữu cơ

B. Dọn bớt các thực vật sống trong nước (thực vật thủy sinh)

C. Bón nhiều phân vô cơ vào ao nuôi

D. Bón vôi vào ao

Câu 4: Bón phân hữu cơ vào ao trước khi thả cá, tôm có ảnh hưởng tới tính chất nào của nước?

A. Các muối hòa tan trong nước

B. Độ pH của nước

C. Nhiệt độ của nước

D. Các khí hòa tan trong nước

Bài làm:

Câu 1: Khả năng hòa tan các chất vô cơ và hữu cơ của nước có tác dụng gì khi nuôi thủy sản?

Đáp án: B. Giúp các sinh vật sống trong nước sử dụng được các chất dinh dưỡng

Câu 2: Thường xuyên tạo sự chuyển động của nước trong ao, đầm nuôi thủy sản có ảnh hưởng đến tính chất nào của nước?

Đáp án: B. Lượng khí ô-xi hòa tan trong nước

Câu 3: Nên làm thế nào để làm giảm lượng khí cacbonic trong nước?

Đáp án: B. Dọn bớt các thực vật sống trong nước (thực vật thủy sinh)

Câu 4: Bón phân hữu cơ vào ao trước khi thả cá, tôm có ảnh hưởng tới tính chất nào của nước?

Đáp án: D. Bón vôi vào ao

  • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 7 VNEN