Trả lời câu hỏi C1,C2 bài 42: Thấu kính hội tụ sgk Vật lí 9 trang 113

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Trang 113 Sgk Vật lí lớp 9

Bố trí thí nghiệm như hình 42.2, trong đó có chiếu một chùm sáng tới song song theo phương vuông góc với mặt một thấu kính hội tụ

C1. Chùm tia khúc xạ ra khỏi thấu kính có đặc điểm gì mà người ta gọi thấu kính đó là thấu kính hội tụ ?

C2. Hãy chỉ ra tia tới, tia ló trong thí nghiệm ở hình 42.2

Trả lời câu hỏi C1,C2 bài 42: Thấu kính hội tụ - sgk Vật lí 9 trang 113

Bài làm:

C1. Chùm tia khúc xạ ra khỏi thấu kính có đặc điểm hội tụ (cắt nhau tại 1 điểm) nên người ta gọi thấu kính đó là thấu kính hội tụ.

C2.Tia sáng đi từ nguồn sáng đến thấu kính là tia tới, tia khúc xạ ra khỏi thấu kính là tia ló

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021