Trắc nghiệm công dân 11 bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm công dân 11 bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Sự phản ảnh các đặc trưng về thể chất, trí tuệ và tinh thần của toàn bộ dân số là

 • A. quy mô dân sô.
 • B. chất lượng dân số.
 • C. cơ cấu dân số.
 • D. phân bố dân cư.

Câu 2: Một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta là

 • A. Sớm ổn định quy mô, cơ cấu dân số
 • B. Sớm ổn định quy mô, tốc độ dân số
 • C. Ổn định tốc độ dân số và cơ cấu dân số
 • D. Ổn định mức sinh tự nhiên

Câu 3: Nói đến chất lượng dân số là nói đến tiêu chí nào sau đây?

 • A. Yếu tố thể chất.
 • B. Yếu tố thể chất, trí tuệ và tinh thần.
 • C. Yếu tố trí tuệ.
 • D. Yếu tố thể chất và tinh thần

Câu 4: Nội dung nào dưới đây là một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số ở nước ta?

 • A. Tăng cường bộ máy Nhà nước đối với công tác dân số
 • B. Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí đối với công tác dân số
 • C. Tiếp tục giảm tốc độ gia tằn dân số
 • D. Phân bố dân số hợp lí

Câu 5: Nhiệm vụ trọng tâm của chính sách dần số nước ta là

 • A. nâng cao hiệu quả của chính sách dân số để phát triển nguồn nhân lực.
 • B. nâng cao chất lượng dân số để phát triển nguồn nhân lực.
 • C. nâng cao chất lượng cuộc sống để phát triển nguồn nhân lực.
 • D. nâng cao đời sống nhân dân để phát triển nguồn nhân lực.

Câu 6: Quan niệm dân gian nào dưới đây ảnh hưởng xấu đến chính sách dân số của Nhà nước?

 • A. Cơn hơn cha là nhà có chức
 • B. Một giọt máu đào hơn ao nước lã
 • C. Cha mẹ sinh con trời sinh tính
 • D. Đông con hơn nhiều của

Câu 7: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số nước ta là

 • A. nâng cao đời sống nhân dân.
 • B. tăng cường nhận thức, thông tin.
 • C. nâng cao hiệu quả đời sống nhân dân
 • D. nâng cao hiểu biết của người dân về vai trò của gia đình.

Câu 8: Tình trạng thiếu việc làm ở nước ta hiện nay là

 • A. Vấn đề rất bức xúc ở cả nông thôn và thành thị
 • B. Nội dung quan tâm ở các thành phố lớn
 • C. Điều đáng lo ngại ở các đô thị
 • D. Vấn đề cần giải quyết ở khu vực đồng bằng

Câu 9: Biểu hiện nào dưới đây của huyện B là để giải quyết việc làm cho lao động ở địa phương ?

 • A. Hỗ trợ vốn để phát triển sản xuất kinh doanh
 • B. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
 • C. Thu gom và phân loại rác
 • D. Đầu tư nghiên cứu máy thu hoạch rau màu

Câu 10: Một trong những giải pháp cơ bản đề làm tốt công tác dân số nước ta là

 • A. tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí
 • B. tăng cường công tác tổ chức
 • C. tăng cường công tác giáo dục
 • D. tăng cường công tác vận động.

Câu 11: Cơ cấu dân số là gì?

 • A. Là tổng số dân được phân loại theo giới tính, độ tuổi
 • B. Là tổng số dân được phân loại theo giới tính, độ tuổi, dân tộc, trình độ học vấn, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân
 • C. Là tổng số dân được phân loại theo độ tuổi dân tộc, trình độ học vấn, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân
 • D. Là tổng số dân được phân loại theo giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân.

Câu 12: Chất lượng dân số được đánh giá bằng yếu tố nào dưới đây?

 • A. Tinh thần, niềm tin, mức sống.
 • B. Tinh thần, trí tuệ, di truyền.
 • C. Thể chất, tinh thần, nghề nghiệp.
 • D. Thể chất, trí tuệ, tinh thần.

Câu 13: Nội dung nào dưới đây không phải là phương hướng cơ bản của chính sách dân số nước ta?

 • A. Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí, tổ chức tốt bộ máy làm công tác dân số.
 • B. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục.
 • C. Nâng cao sự hiểu biết của người dân về vai trò của gia đình.
 • D. Tăng cường công tác nhận thức, thông tin.

Câu 14: Nội dung nào dưới đây là mục tiêu của chính sách dân số nước ta?

 • A. Nâng cao chất lượng dân số để phát triển nguồn nhân lực.
 • B. tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí, tổ chức tốt bộ máy làm công tác dân số
 • C. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục.
 • D. Nâng cao sự hiểu biết của người dân về vai trò của gia đình.

Câu 15: Hết hạn đi lao động ở nước ngoài, anh N muốn trốn ở lại thêm vài năm để lao động tiếp. Nếu em là bạn của N, em sẽ lựa chọn phương án nào dưới đây để khuyên N xử sự cho phù hợp với chính sách việc làm và pháp luật lao động?

 • A. Ủng hộ ý định của anh N
 • B. Báo cáo với cơ quanchức năng
 • C. Chấp hành đúng chính sách xuất khẩu lao động
 • D. Tìm kiếm việc làm mới

Câu 16: Khi cán bộ dân số đến một gia đình để tuyên truyền về thực hiện kế hoạch hóa gia đình, nhưng họ không quan tâm và không hợp tác. Theo em, cán bộ dân số nên làm theo cách nào dưới đây?

 • A. Vẫn nhiệt tình giải thích, thuyết phục họ hiểu và cộng tác
 • B. Cán bộ dân số đứng dậy và ra về
 • C. Mời gia đình lên Ủy ban nhân dân xã giải quyết
 • D. Phê bình, kỉ luật gia đình đó

Câu 17: Anh B tham gia lớp học nghề để đi lao động ở nước ngoài. Anh B đã thực hiện phương hướng nào dưới đây của chính sách giải quyêt việc làm?

 • A. Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.
 • B. Đẩy mạnh xuất kẩu lao động.
 • C. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn.
 • D. Khuyến khích làm giàu.

Câu 18: Vì học lực trung bình nên sau khi tốt nghiệp THPT, N định ở nhà để mở rộng nghề truyền thống của gia đình. Bố mẹ N thấy vậy đã phản đối vì đó không phải là nghề có vị trí cao trong xã hội và buộc N phải học đại học. Nếu là bạn của N, em sẽ lựa chọn phương án nào sau đây cho phù hợp nhất?

 • A. Không học đại học mà chọn một nghề khác để làm.
 • B. Thuyết phục bố mẹ cùng mình thực hiện ý định.
 • C. Tiếp tục đi học đại học dù bản thân không muốn.
 • D. Vẫn thực hiện theo ý định của mình kệ sự phản đối của bố mẹ.

Câu 19: Gia đình B có nghề truyền thống làm nón, nhưng khi các bạn nhắc đến nghề đó, B luôn có thái độ không thích. Nếu là bạn của B, em sẽ chọn cách ứng xử nào dưới đây ?

 • A. Khuyên và góp ý với bạn phải biết tôn trọng nghề của gia đình
 • B. Không quan tâm đến thái độ của bạn vì đó là chuyện riêng của B
 • C. Đồng tình với thái dộ của B
 • D. Tỏ thái độ không thích và không nói chuyện với bạn B

Câu 20: Bạn A quan niệm dù xã hội có phát triển đến đâu đi chăng nữa thì nam, nữ cũng khó mà bình đẳng được. Vì con trai bao giờ cũng trọng hơn con gái. Em hãy lựa chọn phương án nào sau đây cho phù hợp với chính sách dân số của nước ta?

 • A. Không đồng ý với A. Vì pháp luật đã quy định nam nữ đều có quyền bình đẳng như nhau.
 • B. Không đồng ý với A. Vì nhận thức người dân đã hoàn toàn thay đổi.
 • C. Đồng ý với A. Vì nam khỏe hơn nữ nên sẽ làm những việc quan trọng cho gia đình hơn.
 • D. Đồng ý với A. Vì thực tế cuộc sống nam được coi trọng hơn nữ.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm


Trắc nghiệm công dân 11 bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm (P1)
 • 52 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021