Trắc nghiệm công dân 11 bài 9: Nhà nước xã hội chủ nghĩa (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm công dân 11 bài 9: Nhà nước xã hội chủ nghĩa (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Một trong những chức năng cơ bản của Nhả nước là

 • A. trấn áp và bảo vệ.
 • B. tổ chức đàn áp sự phản kháng trong xã hội.
 • C. đảm bảo trật tự an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
 • D. tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ.

Câu 2: Nhà nước thể hiện ý chí, lợi ích và nguyện vọng của nhân dân là nói đến đặc điểm nào dưới đây?

 • A. Tính xã hội
 • B. Tính nhân dân
 • C. Tính giai cấp
 • D. Tính quần chúng

Câu 3: Do lợi ích đối lập nên mâu thuẫn giai cấp ngày càng gay gặt không thể điều hoà, để duy trì quản lí xã hội, đòi hỏi một tổ chức quyền lực mới, tổ chức đó do giai cấp chiếm ưu thế về kinh tế thiết lập sự thống trị giai cấp bảo vệ lợi ích và địa vị của mình. Tổ chức đó là

 • A. nhà nước.
 • B. luật lệ.
 • C. chính sách.
 • D. chủ trương.

Câu 4:Tính nhân dân của Nhà nước ta thể hiện ở việc

 • A. Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân
 • B. Nhà nước ta là Nhà nước của đại gia đình các dân tộc Việt Nam
 • C. Đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn
 • D. Nhân dân tích cực lao động vì đất nước

Câu 5: Nhà nước là một tổ chức đại diện cho

 • A. giai cấp chiếm ưu thế về kinh tế trong xã hội.
 • B. mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội.
 • C. đa số nhân dân lao động
 • D. giai cấp chiếm số đông trong xã hội.

Câu 6: Quá trình tư hữu tài sản diễn ra, chế độ tư hữu hình thành, xã hội phân chia thành giai cấp đối lập nhau là điều kiện để xuất hiện

 • A. nhà nước
 • B. luật lệ
 • C. chính sách
 • D. chủ trương.

Câu 7: Khẳng định nào dưới đây không đúng về tính nhân dân của Nhà nước ta?

 • A. Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân lập nên
 • B. Nhà nước ta do nhân dân tham gia quản lí
 • C. Nhà nước ta do nhân dân quản lí và ban hành pháp luật
 • D. Nhà nước ta thể hiện ý chí, lợi ích và nguyện vọng của nhân dân

Câu 8: Bản chất giai cấp của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thể hiện tập trung nhất ở

 • A. sự phục vụ lợi ích của nhân dân.
 • B. sự thể hiện ý chí của nhân dân.
 • C. sự do nhân dân xây dựng nên.
 • D. sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước.

Câu 9: Trên đường đi Minh thấy một người đang cắt trộm dây cáp điện, Minh băn khoăn không biết phải làm gì. Nếu là bạn của Minh, em sẽ khuyên Minh lựa chọn cách nào dưới đây cho phù hợp

 • A. Làm ngơ coi như không hay biết
 • B. Xông vào bắt
 • C. Tránh xa để khỏi nguy hiểm
 • D. Báo cho công an hoặc ủy ban nhân dân

Câu 10: Nội dung nào sau đây là chức năng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa?

 • A. Bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
 • B. Bảo vệ lợi ích của người cầm quyền
 • C. Bảo đảm lợi ích của đảng viên.
 • D. Bảo đảm lợi ích của tầng lớp trí thức.

Câu 11: Lịch sử phát triển của xã hội loài người đã tồn tại bao nhiêu kiểu nhà nước?

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 5
 • D. 6

Câu 12: Trong các kiểu nhà nước, Nhà nước nào dưới đây khác về chất so với các nhà nước trước đó?

 • A. Chiếm hữu nô lệ.
 • B. Phong kiến.
 • C. Tư bản.
 • D. Xã hội chủ nghĩa

Câu 13: Nhà nước ra đời để:

 • A. bảo vệ quyền lợi cho giai cấp thống trị.
 • B. bảo vệ quyền lợi cho nhân dân lao động.
 • C. bảo vệ quyền lợi cho đa số nhân dân lao động.
 • D. giải quyết mâu thuẫn giữa các giai cấp đối lập nhau.

Câu 14: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất của giai cấp công nhân vì

 • A. nhà nước là thành quả cách mạng của quân chúng nhân dân lao động.
 • B. nhà nước là thành quả cách mạng của giai cấp công nhân.
 • C. nhà nước là thành quả cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 • D. nhà nước là thành quả cách mạng của quần chúng nhân dân lao động do giai cấp công nhân thông qua chính đảng là Đảng Cộng, sản lãnh đạo.

Câu 15: Ai đã đưa ra quan niệm “CNXH là sự phản kháng và đấu tranh chống sự bóc lột người lao động, một cuộc đấu tranh nhằm hoàn toàn xoá bỏ sự bóc lột”

 • A. S.Phuriê
 • B. C.Mác
 • C. Ph.Ănghen
 • D. V.I.Lênin

Câu 16: K thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước là thể hiện điều nào dưới đây trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền?

 • A. Nghĩa vụ.
 • B. Trách nhiệm.
 • C. Sự hiếu thắng.
 • D. Sự góp ý.

Câu 17: F viết đơn tố cáo hành vi thường xuyên xả nước thải ra môi trường của ông G. Vậy việc làm của F thể hiện điều nào dưới đây trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền?

 • A. Trách nhiệm
 • B. Nghĩa vụ
 • C. Sự hiếu thắng
 • D. Sự góp ý

Câu 18: Mỗi công dân cần phải thể hiện trách nhiệm nào sau đây để xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

 • A. Đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực của cán bộ nhà nước.
 • B. Giới thiệu nhiều người thân tham gia bộ máy chính quyền.
 • C. Phê phán các chính sách phát triển kinh tế của nhà nước.
 • D. Đấu tranh yêu cầu chính quyền đảm bảo mọi sự tự do cho công dân.

Câu 19: Khi bàn về trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có nhiều ý kiến khác nhau. Em sẽ lựa chọn ý kiến nào dưới đây?

 • A. Đây là nhiệm vụ của cơ quan nhà nước.
 • B. Đây là quyền của công dân.
 • C. Đây là trách nhiệm của mọi công dân Việt Nam.
 • D. Chỉ có các cơ quan ban hành pháp luật mới có trách nhiệm.

Câu 20: Khi phát hiện một hành vi tham ô, tham nhũng, em sẽ làm gì cho phù hợp với trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa?

 • A. Lơ đi xem như không biết gì
 • B. Viết đơn tổ cáo gửi đến cơ quan có thẩm quyền
 • C. Trao đổi với bạn bè về hành vi này
 • D. Đưa sự việc này lên Facebook
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 9: Nhà nước xã hội chủ nghĩa


Trắc nghiệm công dân 11 bài 9: Nhà nước xã hội chủ nghĩa (P1)
 • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021