Trắc nghiệm đại số và giải tích 11 bài Ôn tập chương 4 (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đại số và giải tích 11 bài Ôn tập chương 4 . Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: bằng

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: bằng

 • A.
 • B.6
 • C.10
 • D.

Câu 3: bằng

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.0

Câu 4: bằng:

 • A.0
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: bằng:

 • A.0
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: bằng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: bằng

 • A.
 • B.
 • C.0
 • D.

Câu 8: Dáy số nào sau đây có giới hạn là ?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9 : Dãy số nào sau đây có giới hạn là ?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 10: bằng:

 • A.0
 • B.1
 • C.2
 • D.

Câu 11: Kết quả là:

 • A.0
 • B.10
 • C.
 • D.

Câu 12: Kết quả là:

 • A.0
 • B.
 • C.1
 • D.

Câu 13: bằng:

 • A.1
 • B.
 • C.3
 • D.

Câu 14:

 • A.
 • B.
 • C. 2
 • D.-1

Câu 15: bằng số nào sau đây?

 • A.
 • B.
 • C.0
 • D.1

Câu 16: Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng 0?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 17: Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng 0?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 18: bằng

 • A.
 • B.
 • C. 2
 • D.

Câu 19: bằng:

 • A.5
 • B.7
 • C.9
 • D.

Câu 20: bằng:

 • A.-3
 • B.1
 • C.-3
 • D.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài Ôn tập chương 4: Giới hạn


Trắc nghiệm đại số và giải tích 11 bài Ôn tập chương 4 (P1)
 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021