Trắc nghiệm địa lí 5 bài 6: Đất và rừng

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm địa lí 5 bài 6 : Đất và rừng. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Đất liền ngày càng lấn ra biển nhờ

 • A. cây đước
 • B. cây sú
 • C. cây vẹt
 • D. cây đước, sú, vẹt

Câu 2: Nếu được hình thành trên đá ba dan thì đất phe-ra-lit

 • A. có màu đỏ
 • B. có màu đỏ vàng
 • C. có màu đỏ hoặc màu đỏ vàng
 • D, tơi xốp và phì nhiêu

Câu 3: Đất phù sa ở

 • A. vùng đồi
 • B. đồng bằng
 • C. vùng núi
 • D. vùng đồi núi

Câu 4: Đất phù sa thường

 • A. nghèo mùn
 • B. tơi xốp
 • C. rất màu mỡ
 • D. tơi xốp và phì nhiêu

Câu 5: Rừng rậm nhiệt đới phân bố chủ yếu ở

 • A. trên vùng đồi núi
 • B. trên vùng đồi
 • C. trên vùng núi
 • D. những nơi đất thấp ven biển

Câu 6: Rừng cho ta nhiều sản vật, nhất là

 • A. tre nứa
 • B. gỗ
 • C. măng nấm
 • D. song mây

Câu 7: Đất phe-ra-rit

 • A. Có màu đỏ hoặc vàng
 • B. có màu đỏ
 • C. có màu đỏ vàng
 • D. tơi xốp phì nhiêu

Câu 8: Rừng ngập mặn có các loại cây

 • A. được
 • B. sú
 • C. vẹt
 • D. đước, sú, vẹt

Câu 9: Chiếm phần lớn diện tích rừng nước ta là

 • A. rừng rậm
 • B. rừng rậm nhiệt đới
 • C. rừng ngập mặn
 • D. cả A và C đúng

Câu 10: Đất phe-ra-lit ở

 • A. vùng đồi
 • B. vùng núi
 • C. vùng đồi núi
 • D. đồng bằng
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 6: Đất và rừng sgk Địa lí 5 Trang 79


 • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021