Trắc nghiệm địa lí 5 bài 11: Lâm nghiệp và thủy sản

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm địa lí 5 bài 11: Lâm nghiệp và thủy sản . Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Con người khai thác gì ở rừng

 • A. gỗ
 • B. Lâm sản
 • C. tre, nứa
 • D. gỗ, lâm sản

Câu 2: Tổng diện tích rừng nước ta năm 1980 là

 • A. 10,6 triệu héc ta
 • B. 9,3 triệu héc ta
 • C.12,2 triệu héc ta
 • D. 3,9 triệu héc ta

Câu 3: Tổng diện tích rừng nước ta năm 1995 là

 • A. 12,2 triệu héc ta
 • B. 10,6 triệu héc ta
 • C. 9,3 triệu héc ta
 • D. 3,9 triệu héc ta

Câu 4: Tổng diện tích rừng nước ta năm 2004 là

 • A. 3,9 triệu héc ta
 • B. 10,6 triệu héc ta
 • C.9,3 triệu héc ta
 • D. 12,2 triệu héc ta

Câu 5: Kết quả của việc khai thác rừng bừa bãi là

 • A. diện tích rừng thu hẹp
 • B. rừng trở thành đất trống
 • C. rừng trở thành đồi núi trọc
 • D. rừng trở thành đất trống, đồi núi trọc

Câu 6: Nhà nước đang vận động nhân dân làm gì

 • A. trồng rừng
 • B. trồng và bảo vệ rừng
 • C. bảo vệ rừng
 • D. ngừng khai thác

Câu 7: Hoạt động nào của nghành lầm nghiệp làm cho diện tích rừng của nước ta tăng lên đáng kể

 • A. trồng và bảo vệ rừng
 • B. khai thác gỗ
 • C. khai thác lân sản
 • D. bảo vệ rừng

Câu 8: Hoạt động nào của nghành lâm nghiệp trước đây làm cho diện tích rừng bị thu hẹp?

 • A.khai thác lâm sản
 • B. trồng rừng
 • C.khai thác gỗ
 • D. bảo vệ rừng

Câu 9: Nghành lâm nghiệp phân bố chủ yếu ở

 • A.vùng đồng bằng và trung du
 • B. vùng ven biển
 • C. vùng đồng bằng, ven biển
 • D. vùng núii và trung du

Câu 10: Sản lượng thủy sản khai thác năm 1990 là

 • A. 162 nghìn tấn
 • B. 729 nghìn tấn
 • C. 1856 nghìn tấn
 • D. 1003 nghìn tấn

Câu 11: Sản lượng kha thác thủy sản năm 2003 là

 • A. 1003 nghìn tấn
 • B. 729 nghìn tấn
 • C. 1856 nghìn tấn
 • D. 162 nghìn tấn

Câu 12: Sản lượng thủy sản nuôi trồng năm 1990 là

 • A. 729 nghìn tấn
 • B. 1856 nghìn tấn
 • C. 162 nghìn tấn
 • D. 1003 nghìn tấn

Câu 13: Sản lượng nuôi trồng năm 2003 là

 • A.1003 nghìn tấn
 • B. 162 nghìn tấn
 • C. 729 nghìn tấn
 • D. 1856 nghìn tấn

Câu 14: Đánh bắt hải sản chủ yếu ở

 • A.sông
 • B. biển
 • C. hồ
 • D. sông, hồ

Câu 15: Vùng đồng bằng nuôi trồng thủy hảu sản ở những nơi có

 • A. sông
 • B. hồ
 • C. sông, hồ
 • D. nhiều sông hồ
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 11: Lâm nghiệp và thủy sản sgk Địa lí 5 Trang 89


 • 50 lượt xem