Trắc nghiệm địa lí 5 bài 28: Các đại dương trên thế giới

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm địa lí 5 bài 28: Các đại dương trên thế giới. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Đại dương có độ sâu trung bình lớn nhất là

 • A. Ấn Độ Dương
 • B, Bắc Băng Dương
 • C. Đại Tây Dương
 • D. Thái Bình Dương

Câu 2: Đại dương có diện tích lớn nhất là

 • A. TháI Bình Dương
 • B. Đại Tây Dương
 • C. Ấn Độ Dương
 • D. Bắc Băng Dương

Câu 3: Độ sâu lớn nhất của Đại Tây Dương là

 • A. 11034 m
 • B. 5449 m
 • C. 9227 m
 • D. 7455 m

Câu 4: Bắc Băng Dương có diện tích

 • A. 75 triệu
 • B, 13 triệu
 • C. 93 triệu
 • D. 180 triệu

Câu 5: Độ sâu lớn nhất của Bắc Băng Dương là

 • A. 7455 m
 • B. 11034 m
 • C, 9227 m
 • D, 5449 m

Câu 6: Ấn Độ Dương có diện tích

 • A. 180 triệu
 • B. 93 triệu
 • C. 13 triệu
 • D. 75 triệu

Câu 7: Đại Tây Dương có diện tích

 • A. 75 triệu
 • B. 180 triệu
 • C. 93 triệu
 • D. 13 triệu

Câu 8: Độ sâu lớn nhất của Thái Bình Dương là

 • A. 9227 km
 • B. 11034 km
 • C. 7455 km
 • D. 5449 km

Câu 9: Thái Bình Dương có diện tích

 • A. 93 triệu
 • B. 180 triệu
 • C. 75 triệu
 • D. 13 triệu

Câu 10: Độ sâu lớn nhất của Ấn Độ Dương là

 • A. 7455 km
 • B. 5449 km
 • C. 9227 km
 • D. 11034 km

Câu 11: Độ sâu lớn nhất của Ấn Độ Dương là

 • A. 7455 triệu
 • B. 180 triệu
 • C. 76 triệu
 • D. 13 triệu

Câu 12: Diện tích các đại dương gấp mấy lần diện tích các lục địa

 • A. gấp 3 lần
 • B. hơn 3 lần
 • D. 3 lần
 • D. gần 2 lần
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 28: Các đại dương trên thế giới sgk Địa lí 5 Trang 129


 • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021