Trắc nghiệm địa lí 5 bài 8: Dân số

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm địa lí 5 bài 8: Dân số. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Những năm gần đây tốc độ tăng dân số của nước ta đã giảm hơn so với trước là nhờ

 • A. hạn chế sinh đẻ
 • B. sinh đẻ có kế hoạch
 • C. kế hoạch hóa gia đình
 • D. thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình

Câu 2: Hậu quả của việc dân số tăng nhanh là:

 • A. Làm cho nền kinh tế chậm phát triển
 • B. Đời sống nhân dân nhiều nơi còn gặp khó khăn, tỉ lệ đói nghèo còn cao.
 • C. Các vấn đề về giáo dục, y tế không đảm bảo
 • D. Tất cả các ý trên

Câu 3: Dân số nước ta năm 1999 lkaf

 • A. 82 triệu người
 • B. 76,3 triệu người
 • C. 64,4 triệu người
 • D. 52,7 triệu người

Câu 4: Bình quân mỗi năm dân số nước ta tăng thêm

 • A. một triệu người
 • B. gần một triệu người
 • C. khoảng trên một triệu người
 • D. trên một triệu người

Câu 5: Những năm gần đây dân số nước ta ngày càng giảm nhờ

 • A. thực hiện tốt công tác gia đình.
 • B. ủng hộ việc sinh nhiều con
 • C. cổ động
 • D. không đáp án nào đúng

Câu 6: Dân số nước ra năm 1979 là

 • A. 50,1 triệu người
 • B. 63,1 triệu người
 • C. 64,4 triêu người
 • D. 52,7 triệu người

Câu 7: Năm 1989 dân số nước ta là

 • A. 64,4 triệu người
 • B. 76,3 triệu người
 • C. 52,7 triệu người
 • D. 82 triệu người

Câu 8: Trong các nước Đông Nam Á, nước ta có số dân đứng hàng thứ

 • A. 1
 • B. 3
 • C.5
 • D. 2

Câu 9: Dân số nước ta thuộc hàng nước đông

 • A. của Đông Nam Á
 • B. của Châu Á
 • C. trên thế giới
 • D. nhất thế giới

Câu 10: Năm 2004 dân số nước ta là

 • A. 82 triệu người
 • B. 83,7 triệu người
 • C. 63,8 triệu người
 • D. 50,1 triệu người
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 8: Dân số nước ta sgk Địa lí 5 Trang 83


 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021