Trắc nghiệm Hình học 11: Bài 7: Phép vị tự (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Hình học 11 Bài 7: Phép vị tự (P2) . Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cho hai đường thẳng cắt nhau d và d'. Có bao nhiêu phép vị tự biến mỗi đường thẳng thành chính nó.

 • A.0
 • B.1
 • C.2
 • D.Vô số

Câu 2:Cho hai đường tròn bằng nhau (O;R) và (O';R') với tâm O và O' phân biệt. Có bao nhiêu phép vị tự biến (O;R) thành (O';R')?

 • A.0
 • B.1
 • C.2
 • D.Vô số

Câu 3: Cho đường tròn (O;R). Có bao nhiêu phép vị tự với tâm O biến (O;R) thành chính nó?

 • A.0
 • B.1
 • C.2
 • D.Vô số

Câu 4: Cho đường tròn (O;R). Có bao nhiêu phép vị tự biến (O;R) thành chính nó?

 • A.0
 • B.1
 • C.2
 • D.Vô số

Câu 5: Có bao nhiêu phép vị tự biến đường tròn (O;R) thành đường tròn (O;R') với ?

 • A.0
 • B.1
 • C.2
 • D.Vô số

Câu 6: Phép vị tự tâm O tỉ số k=1 là phép nào trong các phép sau đây?

 • A.Phép đối xứng tâm
 • B.Phép đối xứng trục
 • C.Phép quay một góc khác
 • D.Phép đồng nhất

Câu 7: Cho hai đường thẳng d và d’ song song với nhau. Tìm mệnh đề đúng:

 • A. Có duy nhất một phép vị tự biến d thành d’
 • B. Có đúng hai phép vị tự biến d thành d’
 • C. Có vô số phép vị tự biến d thành d’
 • D. Không có phép vị tự nào biến d thành d’

Câu 8: Cho tam giác ABC có trọng tâm G, trực tâm H, tâm đường tròn ngoại tiếp O. gọi D, E, F lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA, AB.

a) Phép vị tự tâm G tỉ số biến:

 • A. Điểm A thành điểm G
 • B. Điểm A thành điểm D
 • C. Điểm D thành điểm A
 • D. Điểm G thành điểm A

b) Phép vị tự tâm G tỉ số biến tam giác ABC thành

 • A. Tam giác GBC
 • B. Tam giác DEF
 • C. Tam giác AEF
 • D. Tam giác AFE

c) Phép vị tự tâm G tỉ số biến $\vec{AH}$ thành

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy phép vị tự H(1;2) tỉ số k = -3 điểm M(4;7) biến thành điểm M’ có tọa độ

 • A. M'(-13;-8)
 • B. M'(8;13)
 • C. M'(-8;-13)
 • D. M'(-8;13)

Câu 10: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng d có phương trình : 3x + y + 6 = 0. Qua phép vị tự tâm O(0;0) tỉ số k = 2, đường thẳng d biến thành đường thẳng d’ có phương trình.

 • A. -3x + y - 6 = 0
 • B. -3x + y + 12 = 0
 • C. 3x - y + 12 = 0
 • D. 3x + y + 18 = 0

Câu 11: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O;R). điểm A cố định, dây BC có độ dài bẳng, G là trọng tâm tam giác ABC. Khi A di động trên (O) thì G di động trên đường tròn (O’) có bán kính bằng bao nhiêu?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 12: Cho hình thang ABCD có AD // BC và AD = 2 BC. Gọi O là giao điểm hai đường chéo hình thang. Phép vị tự tâm A biến C thành O có tỉ số vị tự là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 13: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy phép vị tự tâm O(0;0) tỉ số k = -3, biến điểm M(-4;3) thành điểm M’ có tọa độ

 • A. M'(-12;-9)
 • B. M'(12;9)
 • C. M'(-9;12)
 • D. M'(12;-9)

Câu 14: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy phép vị tự tâm I(1;2) tỉ số k = 5, biến điểm M(2;-3) thanh điểm M’ có tọa độ:

 • A. M'(1;-5)
 • B.M'(8;13)
 • C.M'(6;-23)
 • D.M'(6;-27)

Câu 15: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy phép vị tự tâm I(0;2) tỉ số , biến điểm M(12;-3) thành điểm M’ có tọa độ:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 16: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy phép vị tự tâm O(0;0) tỉ số k = -5, biến đường thẳng d có phương trình : 2x + 3y - 4 = 0 thành đường thẳng d’ có phương trình:

 • A. 2x + 3y - 16 = 0
 • B. 3x + 2y - 4 = 0
 • C. 3x + 2y - 20 = 0
 • D. 2x + 3y + 20 = 0

Câu 17: CHo hình thang ABCD có hai cạnh đáy là AB và CD thỏa mãn AB=3CD. Phép vị tự biến điểm A thành điểm C và biến điểm B thành điểm D có tỉ số k là:

 • A.k=3
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 18: Xét phép vị tự biến tam gaisc ABC thành tam giác A'B'C'. Hỏi chu vi tam giác A'B'C' gấp mấy lần chu vi tam giác ABC

 • A.1
 • B.2
 • C.3
 • D.6

Câu 19: Một hình vuông có diện ích bằng 4. Qua phép vị tự thì ảnh của hinh vuông trên có diện tích tăng gấp mấy lần diện tích ban đầu.

 • A.
 • B.2
 • C.4
 • D.8

Câu 20. Cho đường tròn(O;3) và điểm I nằm ngoài (O) sao cho OI=9. Gọi (O';R') là ảnh của (O;3) qua phép vị tự . Tính R'

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải Bài 7: Phép vị tự


Trắc nghiệm Hình học 11: Bài 7: Phép vị tự (P1)
 • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021