Trắc nghiệm hóa 11 chương 5: Hidrocacbon no (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm hóa học 11 chương 5: HIDROCACBON NO (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Tính chất hóa học đặc trưng của Hidrocacbon no là

 • A. Phản ứng thế
 • B. Phản ứng oxi hóa
 • C. Phản ứng tách
 • D. Phản ứng phân hủy

Câu 2: Ankan X có công thức phân tử C5H12. Clo hóa X, thu được 4 sản phẩm dẫn xuất monoclo. Tên gọi của X là

 • A. 2,2-đimetylprotan
 • B. 2- metylbutan
 • C. pentan
 • D. 2- đimetylpropan

Câu 3: Nhận xét nào sau đây không đúng khi nói về tính chất vật lí của ankan?

 • A. Tan nhiều trong nước
 • B. Là những dung môi không phân cực
 • C. Là chất không màu
 • D. Ankan nhẹ hơn nước

Câu 4: Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào sai ?

 • A. Tất cả các ankan đều có công thức phân tử CnH2n+2.
 • B. Tất cả các chất có công thức phân tử CnH2n+2 đều là ankan.
 • C. Tất cả các ankan đều chỉ có liên kết đơn trong phân tử.
 • D. Tất cả các chất chỉ có liên kết đơn trong phân tử đều là ankan.

Câu 5: Có hai lọ riêng biệt không màu không nhãn là propan và xiclopropan. Có thể dùng cách nào sau đây để nhận biết chúng?

 • A. Dẫn mỗi khí vào hai lọ riêng biệt đựng clo và chiếu sáng
 • B. Dẫn mỗi khí vào hai lọ riêng biệt có oxi và đốt
 • C. Dẫn mỗi khí vào hai lọ riêng biệt chứa nước brom
 • D. Dẫn mỗi khí vào hai lọ riêng biệt đựng brom khan và đun nóng

Câu 6: CTCT nào sau đây có tên gọi là: isopentan

 • A. C(CH3)3
 • B. CH3CH2CH(CH3)CH3
 • C. CH3CH2CH(CH3)CH2CH3
 • D. CH3CH(CH3)CH2CH2CH3

Câu 7: Clo hóa ankan X theo tỉ lệ mol 1: 1 tạo sản phẩm dẫn xuất monoclo có thành phần khối lượng clo là 45,223%. Công thức phân tử của X là

 • A. C4H10
 • B. C3H8
 • C. C3H6
 • D. C2H6.

Câu 8: Dẫn hỗn hợp khí X gồm butan và xiclopropan đi qua dung dịch nước brom. Hiện tượng quan sát được là:

 • A. Màu của dung dịch nhạt dần, không có khí thoát ra
 • B. Màu của dung dịch không đổi
 • C. Màu của dung dịch nhạt dần và có khí thoát ra
 • D. Màu của dung dịch bị mất hoàn toàn và không có khí thoát ra

Câu 9: Ankan X trong đó C chiếm 83,725% về khối lượng. Cho X tác dụng với Clo chiếu sáng thu được 2 dẫn xuất monoclo. Hãy cho biết X là chất nào sau đây?

 • A. neo-hexan
 • B. butan
 • C. propan
 • D. 2,3-đimetylbutan

Câu 10: Một xicloankan X có tỉ khối so với oxi bằng 2,625. Biết khi cho X tác dụng với clo ngoài ánh sáng thì chỉ tạo được dẫn xuất monoclo duy nhất. Vậy A là có tên là:

 • A. xiclohexan
 • B. metylxiclopentan
 • C. 1,2-đimetylxiclobutan
 • D. 1,3-đimetylxiclobutan

Câu 11: Hai ankan X và Y kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, có tổng khối lượng phân tử bằng 74. X và Y lần lượt là

 • A. propan, butan
 • B. etan, propan
 • C. metan, etan
 • D. metan, butan.

Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 hidrocacbon (phân tử khối hơn kém nhau 14 đvC), thu được 5m (g) CO2 và 3m (g) H2O. CTPT của 2 hidrocacbon trên là:

 • A. C3H8, C3H6
 • B. C2H6, C3H8
 • C. C2H2, C3H4
 • D. C3H6, C4H6

Câu 13: Khi crackinh hoàn toàn có một thể tích ankan X thu được ba thể tích hỗn hợp Y ( các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất); tỉ khối của Y so với H2 bằng 12. Công thức phân tử của X là

 • A. C6H14
 • B. C3H8
 • C. C4H10
 • D. C5H12.

Câu 14: Ankan A phản ứng vừa đủ với V lit Cl2 (đktc) thu được hh sản phẩm chỉ gồm 2 dẫn xuất monoclo và 1 chất vô cơ X. Mỗi dẫn xuất monoclo đều chứa 38,38% khối lượng là clo. Biết tổng khối lượng 2 dẫn xuất clo lớn hơn khối lượng của X là 8,4 gam. A và giá trị của V là:

 • A. butan ; 6,72 lít
 • B. propan ; 6,72 lít
 • C. propan ; 3,36 lít
 • D. butan ; 3,36 lít

Câu 15: Hỗn hợp khí gồm etan và propan có tỉ khối so với hidro là 20,25 được nung trong bình với chất xúc tác để thực hiện phản ứng đề hidro hóa. Sau một thời gian thu được hỗn hợp khí có tỉ khối so với hidro là 16,2 gồm có các ankan, anken và hidro. Tính hiệu suất phản ứng đề hidro biết rằng tốc độ phản ứng của etan và propan là như nhau?

 • A. 30%
 • B. 50%
 • C. 25%
 • D. 40%

Câu 16: Trộn một hiđrocacbon X với lượng O2 vừa đủ để đốt cháy hết X, được hỗn hợp A ở 0C và áp suất P1. Đốt cháy hoàn toàn X, thu được hỗn hợp sản phẩm B ở 218,4C có áp suất P2 gấp 2 lần áp suất P1. Công thức phân tử của X là :

 • A. C4H10.
 • B. C2H6.
 • C. C3H6.
 • D. C3H8.

Câu 17: Một xicloankan X có tỉ khối so với oxi bằng 2,625. Biết khi cho X tác dụng với clo ngoài ánh sáng thì chỉ tạo được dẫn xuất monocle duy nhất. Vậy A là có tên là:

 • A. xiclohexan
 • B. metylxiclopentan
 • C. 1,2-đimetylxiclobutan
 • D. 1,3-đimetylxiclobutan

Câu 18: Một ống nghiệm chứa 1 thể tích CH và 4 thể tích Cl$_{2}$ được úp trên chậu nước có đặt miếng giấy quỳ. Đưa hỗn hợp ra ngoài ánh sáng khuếch tán. Hiện tượng nào xảy ra sau đây có thể quan sát được?

 • A. Màu vàng lục của clo trong ống nghiệm nhạt dần
 • B. Mực nước trong ống nghiệm dâng cao hơn
 • C. Mẩu giấy quỳ tím chuyển sang đỏ
 • D. Cả ba ý trên đều đúng

Câu 19: Trong các chất sau:

(1)-CH$_{8}$, (2)-C$_{3}$H$_{8}$

(3)-CH (4)-C$_{5}$H$_{12}$

(5)-CH$_{6}$ (6)-C$_{2}$H$_{4}$

(7)-CH$_{14}$

Các chất thuộc dãy đồng đẳng của ankan là:

 • A. 3, 5, 7
 • B. 1, 3, 4, 7
 • C. 1, 3, 4, 6, 7
 • D. 2, 3, 4, 7

Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon X, dẫn sản phẩm cháy lần lượt qua bình đựng PO$_{5}$ và Ca(OH) thì khối lượng các bình này tăng lên lần lượt là 0,9gam và 1,1 gam. Công thức phân tử của X là:

 • A. CH$_{10}$
 • B. CH$_{8}$
 • C. CH$_{6}$
 • D. CH
Xem đáp án
 • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021