Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 5: Các nước châu Phi và Mĩ La Tinh (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 12 bài 5: Các nước châu Phi và Mĩ La Tinh (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1:Thắng lợi to lớn và gây ảnh hưởng sâu rộng đối với phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi trong giai đoạn 1960 - 1975 là thắng lợi của nhân dân nước nào?

 • A. Thắng lợi của nhân dân An-giê-ri.
 • B. Thắng lợi của nhân dân Mô-dăm-bich, Ăng-gô-la.
 • C. Thắng lợi của nhân dân Dim-ba-bu-ê.
 • D. Thắng lợi của nhân dân Nam Phi.

Câu 2: Sự kiện lịch sử nào mở đầu cho cách mạng Cu-ba?

 • A. Cuộc đổ bộ của tàu "Gran-ma” lên đất Cu-ba (1956).
 • B. Cuộc tấn công vào trại lính Môn-Ca-đa (26-7-1953).
 • C. Nghĩa quân Cu-ba mở cuộc tấn công (1958).
 • D. Nghĩa quân Cu-ba chiếm lĩnh thủ đô La-ha-ba-na (1-1-1959).

Câu 3: Vì sao năm 1960 đã đi vào lịch sử với tên gọi là “Năm châu Phi”?

 • A. Có nhiều nước ở châu Phi được trao trả độc lập.
 • B. Châu Phi là châu lục có phong trào giải phóng dân tộc phát triển sớm nhất, mạnh nhật.
 • C. Có 17 nước ở châu Phi tuyên bố độc lập.
 • D. Châu Phi là “Lục địa mới trỗi dậy”.

Câu 4: Nước được mệnh danh là "Lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc Mĩ La-tinh"?

 • A. Ac-hen-ti-na
 • B. B-ra-xin
 • C. Cu-ba
 • D. Mê-hi-cô

Câu 5: Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi nô ra sớm nhất ở khu vực nào?

 • A. Bắc Phi
 • B. Nam Phi
 • C. Đông Phi
 • D. Tây Phi

Câu 6: Mĩ ban hành đạo luật Henxbơttơn nhằm bao vây cấm vận nước nào ?

 • A. Áchentina
 • B. Panama.
 • C. Cuba
 • D. Braxin.

Câu 7: Nênxơn Manđêla là ai ?

 • A. Là vị Tổng thống Nam Phi đã tuyên bố xóa bỏ chế độ Apácthai.
 • B. Là vị Tổng thống đã ủng hộ mạnh mẽ phong trào đấu tranh chống chế độ Apácthai ở Nam Phi.
 • C. Là vị Tổng thống da đen đầu tiên ở Nam Phi.
 • D. Là vị Tổng thống bị nhân dân Nam Phi lên án nhất vì cố tình bảo vệ chế độ Apácthai bất công.

Câu 8: Sự kiện nào đánh dấu mốc sụp đổ về căn bản chủ nghĩa thực dân cũ cùng hệ thống thuộc địa của nó ở châu Phi?

 • A. Năm 1960: “Năm châu Phi”. -
 • B. Năm 1962: An-giê-ri được công nhận độc lập.
 • C. Năm 1994: Nen-xơn Man-đê-la trở thành Tông thống da đen đầu tiên.
 • D. Tháng 11 - 1975: Nước Cộng hòa Nhân dân Angôla ra đời.

Câu 9: Chế độ Apácthai ở Nam Phi là :

 • A. Một chế độ phân biệt đấng cáp hết sức nghiệt ngã.
 • B. Một biến tướng của chủ nghĩa thực dân.
 • C. Một biểu hiện của chế độ độc tài chuyên chế.
 • D. Một chế độ chiếm nô khắc nghiệt.

Câu 10: Kẻ thù chủ yếu của nhân dân các nước Mĩ La-tinh là ai?

 • A. Chế độ phân biệt chủng tộc.
 • B. Chủ nghĩa thực dân cũ.
 • C. Chế độ tay sai phản động của chủ nghĩa thực dân mới.
 • D. Giai cấp địa chủ phong kiến.

Câu 11: Khó khăn của châu Phi sau khi giành được độc lập là :

 • A. Kinh tế nghèo nàn, lạc hậu.
 • B. Dịch bệnh lan tràn.
 • C. Tỉ lệ tăng dân số cao.
 • D. Tất cả các ý trên.

Câu 12: Từ những năm 60 đến những năm 80 của thế kỉ XX, phong trào đấu tranh của nhân dân các nước Mĩ La-tinh diễn ra dưới hình thức nào?

 • A. Bãi công của công nhân.
 • B. Đấu tranh chính trị.
 • C. Đấu tranh vũ trang.
 • D. Sự nổi dậy của người dân.

Câu 13: Hình thức đấu tranh phổ biến của cách mạng châu Phỉ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là :

 • A. Đấu tranh ngoại giao.
 • B. Đấu tranh quân sự
 • C. Đấu tranh chính trị.
 • D. Đấu tranh vũ trang.

Câu 14: Sự kiện lịch sử nào mở đầu cho cách mạng Cu-ba?

 • A. Cuộc đổ bộ của tàu “Gran-ma” lên đất Cu-ba (1956).
 • B. Cuộc tấn công vào trại lính Môn-ca-đa (26 - 7 - 1953).
 • C. Nghĩa quân Cu-ba mở cuộc tấn công (1958).
 • D. Nghĩa quân Cu-ba chiếm lĩnh Thủ đô La-ha-ba-na (1 - 1 - 1959).

Câu 15: Đồng chí Phiđen Caxtơrô đã tùng nói về Việt Nam là :

 • A. "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình".
 • B. "Người Cuba đang, bước lên con đường mà người anh em Việt Nam đã vạch ra".
 • C. "Tên tôi là Việt Nam. Tên anh là Việt Nam, tên chúng ta là Việt Nam. Việt Nam - Hồ Chí Minh - Điện Biên Phủ".
 • D. "Việt Nam - lương tri của thời đại".

Câu 16: Những khó khăn của châu Phi sau khi giành được độc lập:

 • A. Sự xâm nhập của chủ nghĩa thực dân mới và sự vơ vét bóc lột về kinh tế của các cường quốc phương Tây.
 • B. Nợ nước ngoài, đói rét, bệnh tật, mù chữ.
 • C. Sự bùng nổ về dân số.
 • D. Tất cả các vấn đề trên

Câu 17: Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi nổ ra sớm nhất ở nước nào?

 • A. Bắc Phi
 • B. Nam Phi
 • C. Đông Phi
 • D. Tây Phi

Câu 18: Sự kiện nào đánh dấu mốc sụp đổ về căn bản chủ nghĩa thực dân cũ cùng hệ thống thuộc địa cũ ở châu Phi?

 • A. 1960 : "Năm châu Phi”.
 • B. 1962: Angiêri được công nhận độc lập.
 • C. 1994 : Nên-xơn Man-đê-la trở thành tổng thống da màu đầu tiên.
 • D. 11-1975 : Nước Cộng hòa nhân dân Angôla ra đời.

Câu 19: Nước được mệnh danh là “Lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc Mĩ La-tinh” là:

 • A. Ac-hen-ti-na
 • B. B-ra-xin
 • C. Cu-ba
 • D. Mê-hi-cô.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 5: Các nước Châu Phi và Mĩ La Tinh (Trang 35 – 41, SGK)


Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 5: Các nước châu Phi và Mĩ La Tinh (P1)
 • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021