Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 5: Các nước châu Phi và Mĩ La Tinh (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 12 bài 5: Các nước châu Phi và Mĩ La Tinh (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Nước nào đã giành thắng lơi trong cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mĩ năm 1959 ?

 • A. Goatômaia.
 • B. Áchentina.
 • C. Vênêxuêla.
 • D. Cuba.

Câu 2: Năm 1946, dưới áp lực đấu tranh của nhân dân, để quốc Pháp buộc phải công nhận nền độc lập của hai nước nào ở khu vực Trung Đông?

 • A. Xi-ri, Li-băng.
 • B. I-ran, I-rặc.
 • C. Ap-ga-m-xtan, Li-băng.
 • D. I-ran, Xi-ri.

Câu 3: Khu vực Mĩ Latinh được xác định trong không gian nào ?

 • A. Phần Trung và Nam Mĩ.
 • B. Vùng Nam Mĩ.
 • C. Phân lớn Bắc Mĩ, Trung Mĩ và Nam Mĩ.
 • D. Mêhicô, Trung Mĩ và Nam Mĩ.

Câu 4: Điểm nổi bật của tình hình Mĩ Latinh ở đầu thế kỉ XX là :

 • A. Rất nhiều nước Mĩ Latinh đã giành được độc lập.
 • B. Mĩ Latinh vẫn nằm dưới ách thống trị của chủ nghĩa thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
 • C. Mĩ Latinh đã trở thành thuộc địa kiểu mới của đế quốc Mĩ.
 • D. Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân ở Mĩ Latinh bước vào giai đoạn ác liệt nhất.

Câu 5: Biến đổi to lớn nhất của khu vực Trung Đông sau Chiến tranh thể giới thứ hai là gì?

 • A. Nhiều nước trở nên trù phú về kinh tế.
 • B. Hầu hết các nước Trung Đông giành lại độc lập (trừ Pa-let-xtin).
 • C. Các nước ở Trung Đông luôn trong tình trạng căng thăng phức tạp.
 • D. Chiến tranh đã tàn phá nặng nề và gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng.

Câu 6: Hình ảnh "Lục địa bùng chảy" chỉ hiện tượng gì ở Mĩ Latinh ?

 • A. Sự bùng nổ của phong trào bãi công của công nhân Mĩ Latinh.
 • B. Sự phát biển mạnh mẽ của phong bào đấu banh cách mạng ở Mĩ Latinh.
 • C. Cuộc nổi dậy của nông dán đòi ruộng đất bùng nổ ở rất nhiều nước Mĩ Latinh.
 • D. Một loạt nước Mĩ Latinh giành được độc lập.

Câu 7: Thắng lợi to lớn và gây ảnh hưởng sâu rộng đối với phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi trong giai đoạn 1960 - 1975 là thắng lợi của nhân dân nước nào?

 • A. Thắng lợi của nhân dân An-giê-ri.
 • B. Thắng lợi của nhân dân Mô-dăm-bích.
 • C. Thắng lợi của nhân dân Ăng-gô-la.
 • D. Thắng lợi của nhân dân Nam Phi.

Câu 8: Sự kiện được xem là mốc mở đầu của phong trào đấu tranh giành độc lập ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ II ?

 • A. Cách mạng Libi bùng nổ (1952).
 • B. Thắng lợi của phong trào cách mạng Angiêri (1962).
 • C. Cuộc binh biến của sĩ quan, binh lính yêu nước ở Ai Cập (1952).
 • D. Thắng lợi của phong trào cách mạng ở Tuynidi (1956).

Câu 9: Kẻ thù chủ yếu trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của người dân da đen ở Nam Phi là ai?

 • A. Chủ nghĩa thực dân cũ.
 • B. Chủ nghĩa thực dân mới.
 • C. Chủ nghĩa A-pác-thai.
 • D. Chủ nghĩa thực dân cũ và mới.

Câu 10: Kẻ thù chủ yếu trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của người dân da đen ở Nam Phi là ai?

 • A. Chủ nghĩa thực dân cũ.
 • B. Chủ nghĩa thực dân mới.
 • C. Chủ nghĩa A-pác-thai.
 • D. Chủ nghĩa thực dân cũ và mới.

Câu 11: Sự kiện nào dưới đây gắn với tên tuổi của Nên-Xơn Man-đê-la?

 • A. Chiến sĩ nổi tiếng chống ách thống trị của bọn thực dân.
 • B. Lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc ở An-giê-ri.
 • C. Lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc ở Ăng-gô-la.
 • D. Lãnh tụ của phong trào đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi.

Câu 12: Từ những năm 60 đến những năm 80 của thế kỉ XX, phong trào đấu tranh của nhân dân các nước Mĩ La-tinh diễn ra dưới hình thức nào?

 • A. Bãi công của công nhân.
 • B. Đấu tranh chính trị.
 • C. Đấu tranh vũ trang.
 • D. Cả ba hình thức trên.

Câu 13: Tình hình Mĩ Latinh trong thập niên 80 của thế kỉ XX ?

 • A. Kinh tế nhiều nước lâm vào tình trạng suy thoái, lạm phát tăng cao.
 • B. Phong trào giải phóng dân tộc đã giành được những thắng lợi to lớn, 13 quốc gia giành được độc lập.
 • C. Phong bào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh lãm vào tình trạng khó khăn.
 • D. Tinh hình kinh tế, chính trị ổn định, đời sống nhân dân lao động ở các nước được cải thiện đáng kể.

Câu 14: Sự kiện nào dưới đây gắn với tên tuổi của Nen-xơn Man-đê-la?

 • A. Chiến sĩ nỗi tiếng chống ách thống trị của bọn thực dân.
 • B. Lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc ở An-giê-ri.
 • C. Lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc ở Ăng-gô-la
 • D. Lãnh tụ của phong trào đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi.

Câu 15: Sự kiện nào được đánh giá là tiêu biểu nhất và là lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La-tinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

 • A. Thắng lợi của cách mạng Mê-hi-cô.
 • B. Thắng lợi của cách mạng Ê-của-đo.
 • C. Thắng lợi của cách mạng Cu-ba.
 • D. Tất cả các sự kiện trên.

Câu 16: Sự kiện nào sau đây đánh dấu sự mở đầu cách mạng Cu-ba chống lại chế độ độc tài Batixta.

 • A. Cuộc vượt biển trở về Cuba trên con tàu Granma.
 • B. Xây dựng lực lượng ở Xiera Maextơra.
 • C. Cuộc tấn công vào trại lính Môn-ca-đa.
 • D. Cuộc tấn công vào La Habana.

Câu 17: Phong trào cách mạng châu Phi từ sau Chiến tranh thế giới thứ II được bắt đầu từ khu vực nào ?

 • A. Khu vực Nam Phi.
 • B. Khu vực Tây Phi.
 • C. Khu vực Đông Phi.
 • D. Khu vực Bắc Phi.

Câu 18: Từ những thập niên đầu của thế kỉ XX, nhiều nước Mĩ La-tinh đã thoát khỏi sự lệ thuộc của Tây Ban Nha nhưng lại rơi vào vòng lệ thuộc của nước nào?

 • A. Thực dân Anh
 • B. Đế quốc Mĩ
 • C. Thực dân Pháp
 • D. Đế quốc Nhật

Câu 19: Những nước nào dưới đây là nước công nghiệp mới ?

 • A. Chi-lê, Braxin.
 • B. Mêhicô, Cuba.
 • C. Braxin, Áchentina.
 • D. Nicaragoa, Áchentina.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 5: Các nước Châu Phi và Mĩ La Tinh (Trang 35 – 41, SGK)


Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 5: Các nước châu Phi và Mĩ La Tinh (P2)
 • 54 lượt xem