Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 14: Phong trào cách mạng 1930 - 1935 (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 12 bài 14: Phong trào cách mạng 1930 - 1935 (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Nguyên nhân nào làm cho phong trào ở Nghệ - Tĩnh lên cao?

 • A. Vì Nghệ - Tĩnh đã lập được chính quyền xô viết.
 • B. Vì Nghệ - Tĩnh có tổ chức cộng sản và cơ sở đảng khá mạnh.
 • C. Vì nhân dân ở đây có lòng yêu nước và căm thù giặc sâu sắc.
 • D. Vì cơ sở công nghiệp Vinh – Bến Thủy ở Nghệ - Tĩnh là trung tâm kỹ nghệ lớn nhất ở Việt Nam.

Câu 2: Từ ngày 3 đến ngày 7 - 2 - 1930, Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản đã họp ở đâu?

 • A. Quảng Châu (Trung Quốc).
 • B. Ma Cao (Trung Quốc).
 • C. Cửu Long - Hương Cảng (Trung Quốc).
 • D. Câu A và B đều đúng.

Câu 3: Điều gì chứng tỏ Cương lĩnh đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo là đúng đắn, sáng tạo; thắm đượm tính dân tộc và nhân văn":

 • A. Nêu cao vấn đề dân tộc lên hàng đâu.
 • B. Đánh giá đúng khả năng cách mạng của các giai cấp trong xã hội Việt Nam.
 • C. Thấy được khả năng liên minh có điệu kiện với giai cấp tư sản dân tộc, khả năng phân hóa, lôi kéo một bộ phận giai Ấp, địa chủ trong cách mạng giải phóng dân tộc.
 • D. Cả ba ý trên đều đúng.

Câu 4: Trong các nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là cơ bản nhất, quyết định sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930- 1931?

 • A. Ảnh hưởng cuộc khủng hoảng kinh tế 1929- 1933 làm cho đời sống nhân dân cơ cực
 • B. Thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩa Yên Bái.
 • C. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, kịp thời lãnh đạo công, nông đấu tranh chống đế quốc và phong kiến.
 • D. Địa chủ phong kiến tay sai của thực dân Pháp tăng cường bóc lột nhân dân Việt Nam.

Câu 5: Trong các nội dung sau đây, nội dung nào không thuộc Luận cương chính trị tháng 10 - 1930

 • A. Cách mạng Việt Nam phải trải qua hai giai đoạn: cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng xã hội chủ nghĩa.
 • B. Cách mạng do Đảng của giai cấp vô sản theo chủ nghĩa Mác - Lênin lãnh đạo.
 • C. Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới.
 • D. Lực lượng để đánh đuổi đế quốc và phong kiến là công - nông. Đồng thời “phải biết liên lạc với tiêu tư sản, trí thức, trung nông... để kéo họ đi vào phe vô sản giai câp”.

Câu 6: Đảng Cộng sản Việt Nam đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương vào thời gian nào?

 • A. Tháng 3 - 1930.
 • B. Tháng 5 - 1930.
 • C. Tháng 10 - 1930.
 • D. Tháng 12 - 1930.

Câu 7: Đối tượng của cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (2/1930) là

 • A. phong kiến, đế quốc.
 • B. đế quốc, tư sản phản cách mạng.
 • C. thực dân Pháp và tư sản mại bản.
 • D. đế quốc, phong kiến và tư sản phản cách mạng.

Câu 8: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp giữa các yếu tố nào?

 • A. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân.
 • B. Chủ nghĩa Mác - Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh.
 • C. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.
 • D. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào tư sản yêu nước.

Câu 9: Ý nghĩa lớn nhất về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là gì?

 • A. Là sự kết hợp tất yếu của quá trình đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam.
 • B. Mở ra một bước ngoặt lịch sử vô cùng quan trọng trong lịch sử Việt Nam.
 • C. Chấm dứt thời kì khủng hoảng đường lỗi của cách mạng Việt Nam.
 • D. Là bước chuẩn bị đầu tiên cho thăng lợi của cách mạng Việt Nam.

Câu 10: Tính chất của cách mạng Đông Dương lúc đầu là một cuộc cách mạng tư sản dân quyền, sau khi cách mạng tư sản dân quyền thắng lợi, tiếp tục phát triển, bỏ qua thời kì tư bản mà tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội. Đó là nội dung của:

 • A. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo
 • B. Điều lệ của Đảng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc dự thảo.
 • C. Chính cương vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo.
 • D. Luận cương chính trị tháng 10 - 1930 do Trần Phú khởi thảo.

Câu 11: Chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh tồn tại trong khoảng thời gian bao lâu?

 • A. Từ 2 đến 3 tháng.
 • B. Từ 3 đến 4 tháng.
 • C. Từ 4 đến 5 tháng.
 • D. Từ 5 đến 6 tháng.

Câu 12: Thực dân Pháp đã có những thay đổi gì về chính sách chính trị sau khi dập tắt phong trào cách mạng 1930 - 1931 ?

 • A. Thủ tiêu Hội đồng Quản hạt Bắc Kì.
 • B. Mở rộng Viện Dân biểu Nam Kì cho người Việt.
 • C. Mở rộng cơ quan lập pháp cấp Kì cho người Việt tham gia.
 • D. Mở rộng chính quyền cấp tỉnh cho người Việt tham gia.

Câu 13: Từ tháng 5 đến tháng 8 - 1930, trung tâm của phong trào cách mạng chủ yếu diễn ra ở đâu?

 • A. Ở miền Trung.
 • B. Ở miền Bắc.
 • C. Ở miền Nam.
 • D. Trong cả nước

Câu 14: Tại Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản có sự tham gia của các tổ chức cộng sản nào?

 • A. Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng.
 • B. Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn.
 • C. Đông Dương cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn.
 • D. An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn.

Câu 15: Nhiệm vụ cốt yếu của cách mạng tư sản dân quyền ở Việt Nam là gì?

 • A. Đánh đổ phong kiến địa chủ giành ruộng đất cho dân cày.
 • B. Đánh đổ đế quốc Pháp giành độc lập dân tộc.
 • C. Đánh để thế lực phong kiến, đánh đổ cách bóc lột theo lối tư bản, thực hành cách mạng thổ địa triệt để và đánh đổ chủ nghĩa đế quốc Pháp làm cho nhân dân hoàn toàn độc lập.
 • D. Đánh đổ giai cấp tư sản và địa chủ phong kiến.

Câu 16: Năm 1930, Nghệ - Tĩnh là nơi có phong trào cách mạng phát trù mạnh nhất vì:

 • A. Là nơi bị thực dân Pháp khủng bố tàn khốc nhất.
 • B. Là quê hương của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.
 • C. Là nơi có đội ngũ cán bộ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đông nhất.
 • D. Là nơi có truyền thống đấu tranh anh dũng chống giặc ngoại xâm và là nơi có chi bộ Đảng hoạt động mạnh.

Câu 17: Các số liệu sau đây; số liệu nào đúng nhất:

 • A. Riêng trong tháng 5 - 1930, cả nước có 50 cuộc đấu tranh của nông dân, 20 cuộc đấu tranh của nông dân, 8 cuộc đâu tranh của học sinh và dân nghèo thành thị.
 • B. Riêng trong tháng 5 - 1930, cả nước có 30 cuộc đấu tranh của nông dân, 40 cuộc đấu thanh của công nhân, 4 cuộc đấu tranh của học sinh và dân nghèo thành thị.
 • C. Riêng trong tháng 5 - 1930, cả nước có 34 cuộc đấu tranh của nông dân, 16 cuộc đấu tranh của công nhân và 4 cuộc đấu tranh của học sinh và dân nghèo thành thị.
 • D. Riêng trong tháng 5 - 1030, cả nước có 16 cuộc đấu tranh của nông dân, 34 cuộc đấu tranh của công nhân và 4 cuộc đấu tranh của học sinh và dân nghèo thành thị.

Câu 18: Điều gì đã chứng tỏ rằng: Từ tháng 9 - 1930 trở đi phong trào mạng 1930 - 1931 dần dần đạt tới đỉnh cao?

 • A. Phong trào diễn ra khắp cả nước.
 • B. Sử dụng hình thức vũ trang khởi nghĩa và thành lập chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh.
 • C. Vấn đề ruộng đất của nông dân được giải quyết triệt để.
 • D. Đã thực hiện liên minh công - nông vững chắc.

Câu 19: Điểm nổi bật nhất trong phong trào cách mạng 1930 - 1931 là gì?

 • A. Vai trò lãnh đạo của Đảng và liên minh công - nông.
 • B. Thành lập được đội quân chính trị của đông đảo quân chúng.
 • C. Đảng được tập dượt trong thực tiễn lãnh đạo đấu tranh.
 • D. Quân chúng được tập dượt đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Câu 20: Điền thêm từ còn thiếu trong lời nhận định của Quốc tế cộng sản về phong trào Xô-viết Nghệ - Tĩnh : "Phong trào cách mạng bồng bột trong cả xử Đông Dương đã góp phần tăng thêm ảnh hưởng ... trong cái xứ ... nhất là các nước phương Đông".

 • A. Quốc tế Cộng sản, thuộc địa.
 • B. Quốc tế Cộng sản, Đông Dương.
 • C. Cộng sản, thuộc địa.
 • D. Cộng sản, Đông Dương.

Câu 21: Hai khẩu hiệu “Độc lập dân tộc” và “Ruộng đất dân cày” được thể hiện rõ nét nhất trong thời kì cách mạng nào?

 • A. 1930 - 1931.
 • B. 1932 - 1955.
 • C. 1936 - 1939.
 • D. 1939 - 1945.

Câu 22: Tính chất cách mạng triệt để của phong trào cách mạng 1930 – 1931 được thể hiện như thế nào?

 • A. Phong trào thực hiện sự liên minh công - nông vững chắc.
 • B. Phong trào đấu tranh liên tục từ Bắc đến Nam.
 • C. Phong trào đã giáng một đòn quyết liệt vào bọn thực dân, phong kiến.
 • D. Phong trào đã sử dụng hình thức vũ trang khởi nghĩa, đã giành được chính quyền ở một số địa phương thuộc Nghệ - Tĩnh và thành lập chính quyền cách mạng Xô viết Nghệ - Tĩnh.

Câu 23: Lần đầu tiên công nhân, nông dân và quân chúng lao động Đông Dương tỏ dấu hiệu đoàn kết với vô sản thế giới và biểu đương lực lượng của mình.

 • A. Kéo lá cờ trên chiến hạm Hắc Hải phản đối chính phủ Pháp tấn công nhà máy nước xuyên Việt (1919).
 • B. Kỉ niệm ngày Quốc tế Lao động 1 - 5 - 1930,
 • C. Phản đối thực dân Pháp bắt lính người Việt sang tham chiến ở Pháp trong Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918).
 • D. Cả 3 ý trên đúng.

Câu 24: Lần đầu tiên truyền đơn, cờ đỏ búa liềm của Đảng Cộng sản đã xuất hiện trên các đường phố Hà Nội và những địa phương khác trong phong trào đấu tranh của công nhân, nông dân Việt Nam là vào thời gian nào?

 • A. Tháng 2 - 1930.
 • B. Tháng 2, 3, 4 - 1930.
 • C. 1 – 5 - 1930.
 • D. 12 – 9 - 1930.

Câu 25: Trong thời kì cách mạng 1930 - 1931, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc bị giam trong nhà tù nào?

 • A. Nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội).
 • B. Nhà tù Hương Cảng (Trung Quốc).
 • C. Nhà tù Côn Sơn.
 • D. Nhà tù Côn Đảo.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 14: Phong trào cách mạng 1930 – 1935


Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 14: Phong trào cách mạng 1930 - 1935 (P3) Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 14: Phong trào cách mạng 1930 - 1935 (P2)
 • 33 lượt xem