Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 24: Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975 (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 12 bài 24: Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975 (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Khó khăn cơ bản nhất của đất nước sau năm 1975 là gì?

 • A. Số người mù chữ, số người thất nghiệp chiếm tỉ lệ cao.
 • B. Bọn phản động trong nước vẫn còn.
 • C. Nền kinh tế nông nghiệp vẫn còn lạc hậu.
 • D. Hậu quả của chiến tranh và chủ nghĩa thực dân mới Mĩ để lại rất nặng nề.

Câu 2: Khi nào miền Bắc căn bản hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh?

 • A. Giữa năm 1975.
 • B. Giữa năm 1976.
 • C. Đầu năm 1976.
 • D. Cuối năm 1975.

Câu 3: Người được bầu làm Chủ tịch nước đầu tiên của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ai?

 • A. Hồ Chí Minh.
 • B. Tôn Đức Thắng.
 • C. Phạm Văn Đồng.
 • D. Trường Chinh.

Câu 4: Nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch 5 năm (1976 - 1980) là gì?

 • A. Khôi phục và phát triển kinh tế.
 • B. Cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân.
 • C. Vừa xây dựng đất nước, vừa cải tạo xã hội chủ nghĩa.
 • D. Xây dựng nền văn hóa mới.

Câu 5: Tình hình Miền Nam sau khi giải phóng ?

 • A. Tàn dư của chế độ thực dân mới còn rất nặng nề, số lượng người thất nghiệp đông.
 • B. Tàn dư của chế độ thực dân cũ còn nặng nề, ruộng đất bỏ hoang, công nhân thất nghiệp.
 • C. Chính quyền cũ chỉ mới bị xóa bỏ ở các trung tâm thành phố, lực lượng tay sai chống phá cách mạng vẫn liên tục gây bạo loạn.
 • D. Tất cả các ý trên.

Câu 6: Thuận lợi cơ bản nhất của đất nước sau năm 1975 là gì?

 • A. Nhân dân phấn khởi với chiến thắng vừa giành được.
 • B. Có miền Bắc xã hội chủ nghĩa, miền Nam hoàn toàn giải phóng.
 • C. Đất nước đã được độc lập, thống nhất.
 • D. Các nước xã hội chủ nghĩa tiếp tục ủng hộ ta.

Câu 7: Quốc hội thống nhất cả nước là Quốc hội khóa mấy?

 • A. Khóa IV.
 • B. Khóa V
 • C. Khóa VI
 • D. Khóa VII.

Câu 8: Kì họp thứ I Quốc hội khóa VI có những quyết định nào liên quan với việc thống nhật đất nước về mặt Nhà nước?

 • A. Thống nhất tên nước, xác định Hà Nội là Thủ đô của cả nước.
 • B. Bầu các cơ quan lãnh đạo cao nhất của cả nước.
 • C. Đổi tên thành phố Sài Gòn - Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh.
 • D. Câu A và B đúng.

Câu 9: Tên nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua vào thời gian nào?

 • A. Ngày 21 - 11 – 1975
 • B. Ngày 25 -4 - 1976.
 • C. Ngày 2 - 4 – 1976
 • D. Ngày 18 - 12 - 1980.

Câu 10: Từ ngày 24 - 6 đến 2 - 7 - 1976, Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất với số lượng bao nhiêu đại biểu?

 • A. 462 đại biểu
 • B. 472 đại biểu
 • C. 482 đại biểu
 • D. 492 đại biểu

Câu 11: Từ năm 1945 đến năm 1976, có mấy lần Tổng tuyển cử bầu Quốc hội được tổ chức trên phạm vi cả nước Việt Nam ?

 • A. 4.
 • B. 2.
 • C. 3.
 • D. 6.

Câu 12: Mục tiêu của Ba chương trình kinh tế: lương thực — thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu được đề ra trong Đại hội nào của Đảng?

 • A. Đại hội IV
 • B. Đại hội V
 • C. Đại hội VI
 • D. Đại hội VII

Câu 13: Nguyên nhân của những khó khăn yếu kém trong việc thực hiện hai kế hoạch 5 năm (1976 - 1980 và 1981 - 1985) là gì?

 • A. Do nên kinh tế nước ta vốn đã nghèo nàn lạc hậu lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề.
 • B. Do chính sách câm vận của Mĩ đã làm cản trở quan hệ kinh tế giữa nước ta với các nước
 • C. Sự khống chế, phá hoại của các lực lượng thù địch.
 • D. Cả 3 ý trên đều đúng.

Câu 14: Chủ trương đổi mới của Đại hội Đảng lần VI là gì?

 • A. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lí trên cơ sở phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ.
 • B. Thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước
 • C. Phát triên nền kinh tế theo cơ chế thị trường
 • D. Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lí của Nhà nước.

Câu 15: Đại hội Đảng toàn quốc lần IV của Đảng Cộng sản Việt Nam họp vào lúc nào?

 • A. Từ ngày 12 đến 18 – 12 - 1976.
 • B. Từ ngày 14 đến 20 - 12 - 1976.
 • C. Từ ngày 10 đến 20 - 12 - 1976.
 • D. Từ ngày 15 đến 20 – 12 - 1976.

Câu 16: Mục tiêu cơ bản của kế hoạch 5 năm (1975 - 1980) là gì?

 • A. Xây dựng một bước cơ sở vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.
 • B. Cải tạo xã hội chủ nghĩa trong các vùng mới giải phóng ở miền Nam.
 • C. Cải thiện một bước đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân lao động.
 • D. Câu A và C đúng.

Câu 17: Đến ngày 20 - 9 - 1977, nước ta trở thành thành viên thứ mấy của Liên hiệp quốc?

 • A. 110
 • B. 150
 • C. 149
 • D. 160.

Câu 18: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự khủng hoảng trầm trọng về kinh tế - xã hội trong những năm 1980 - 1985?

 • A. Do hậu quả chiến tranh.
 • B. Do sai lâm, khuyết điểm trong việc lãnh đạo, quản lí.
 • C. Do chính sách cấm vận của Mĩ.
 • D. Do quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc không bình thường.

Câu 19: Quan điểm đổi mới của Đảng ta tại Đại hội Đảng VI?

 • A. Đổi mới về kinh tế.
 • B. Đổi mới về chính trị.
 • C. Đổi mới về văn hóa.
 • D. Đổi mới toàn diện và đồng bộ.

Câu 20: Cho các dữ liệu sau:

1. Hội nghị lần thứ 24 của Đảng đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

2. Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước tổ chức tại Sài Gòn.

3. Quốc hội khóa VI nước Việt Nam thống nhất họp kì đầu tiên tại Hà Nội.

Sắp xếp các dữ liệu theo thứ tự thời gian thể hiện quá trình thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

 • A. 1,2,3.
 • B. 2,1,3.
 • C. 2,3,1.
 • D. 3,2,1.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 24 lịch sử 12: Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975


Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 24: Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975 (P3) Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 24: Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975 (P1)
 • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021