Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 12 bài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: "Trung lập tích cực, ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập cửa các dân tộc" là đường lối ngoại giao của :

 • A. Campuchia
 • B. Malaixia
 • C. Ấn Độ
 • D. Trung Quốc

Câu 2: Từ năm 1947, các chiến khu ở Lào dần dần được thành lập tại các vùng nào?

 • A. Tây Lào, Thượng Lào, Trung Lào.
 • B. Tây Lào, Thượng Lào, Đông Bắc Lào.
 • C. Tây Lào, Trung Lào, Hạ Lào.
 • D. Thượng Lào, Đông Bắc Lào, Hạ Lào.

Câu 3: Ngày 12/10/1945 gắn liền với sự kiện nào của lịch sử Lào ?

 • A. Nhân dân Lào nổi dậy giành chính quyền trong cả nước.
 • B. Lào bắt đầu tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp trở lại xâm lược Lào.
 • C. Thực dân Pháp công nhận nền độc lập của Lào.
 • D. Chính phủ Lào ra mắt quốc dân và tuyên bố độc lập.

Câu 4: Ngày 22 - 3 - 1955 ghi dấu ấn vào lịch sử Lào bằng sự kiện nổi bật nào?

 • A. Quân giải phóng Lào được thành lập
 • B. Đại hội toàn quốc kháng chiến Lào triệu tập:
 • C. Mĩ thông qua chính sách “viện trợ” Kinh tế đối với Lào
 • D. Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thành lập

Câu 5: Năm 1946, Mĩ chính thức thực hiện loại hình chiến tranh nào ở Lào?

 • A. “Chiến tranh đơn phương”.
 • B. “Chiến tranh đặc biệt”.
 • C. “Chiến tranh cục bộ”.
 • D. “Đông Dương hóa chiến tranh”.

Câu 6: Nước nào ở Đông Nam Á sau khi đánh bại phát xít Nhật lại bị thực dân Hà Lan xâm lược?

 • A. Thái Lan.
 • B. In-đô-nê-xi-a.
 • C. Phi-líp-pn.
 • D. Ma-lai-xi-a.

Câu 7: Sau Chiến tranh thế giới thứ II, Pháp có chủ trương gì đối với Đông Dương ?

 • A. Thiết lập chế độ thực dân mới ở Đông Dương.
 • B. Thiết lập Liên bang Đông Dương tự trị trong khối Liên hiệp Pháp.
 • C. Thiết lập trở lại chế độ trực trị của Pháp ở Đông Dương.
 • D. Công nhận nền độc lập hoàn toàn của các nước Đông Dương.

Câu 8: Vào tháng 9 - 1954, Mĩ đã lôi kéo nước nào gia nhập vào khối phòng thủ Đông Nam Á (SEATO)?

 • A. In-đô-nê-xi-a.
 • B. Phi-lp-pin.
 • C. Thái Lan.
 • D. Cam-pu-chia.

Câu 9: Mĩ và các nước đồng minh của Mĩ đã kí kết thành lập “Tổ chức hiệp ước phòng thủ tập thê Đông Nam Á (SEATO)” tại đâu?

 • A. Tại Gia-cac-ta (In-đô-nê-xi-a).
 • B. Tại Ma-ni-la (Phi-líp-pin).
 • C. Tại Băng Cốc (Thái Lan).
 • D. Tại Oa-sinh-tơn (Mĩ).

Câu 10: Ấn Độ tuyên bố độc lập vào thời gian nào?

 • A. Ngày 25 - 12 - 1950.
 • B. Ngày 26 - 1 - 1959.
 • C. Ngày 23 - 2 - 1950.
 • D. Ngày 26 - 1 - 1951.

Câu 11: Trước năm 1959, Singapo là thũộc địa của nước :

 • A. Pháp
 • B. Mĩ
 • C. Hà Lan
 • D. Anh

Câu 12: Từ cuối những năm 70 của thế kỉ XX, chủ nghĩa thực dân chỉ còn tồn tại dưới hình thức nào?

 • A. Chủ nghĩa thực dân kiểu cũ.
 • B. Chủ nghĩa thực dần kiểu mới.
 • C. Chế độ phân biệt chủng tộc.
 • D. Chế độ thực dân.

Câu 13: Biến đổi lớn nhất của các nước châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

 • A. Các nước châu Á đã giành được độc lập.
 • B. Các nước châu Á đã gia nhập ASEAN.
 • C. Các nước châu Á đã trở thành trung tâm kinh tế tài chính thế giới.
 • D. Tất cả các câu trên.

Câu 14: Người tiến hành cuộc vận động ngoại giao đòi Pháp trao trả độc lập cho nước Campuchia (6 – 1952 và 9 – 1953) là :

 • A. Xihanúc.
 • B. Sơn Ngọc Minh.
 • C. XupHanuvông.
 • D. Nôrốđôm.

Câu 15: Trước Chiến tranh thế Giới thứ II, Inđônêxia là thuộc địa của nước nào ?

 • A. Anh.
 • B. Mĩ.
 • C. Hà Lan
 • D. Pháp

Câu 16: Biến đổi tích cực quan trọng đầu tiên của các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ bai là:

 • A. Từ các nước thuộc địa trở thành các nước độc lập
 • B. Nhiều nước có tốc độ phát triển khá nhanh
 • C. Sự ra đời của khối ASEAN
 • D. Ngày càng mở rộng đối ngoại, hợp tác với các nước Đông Á và EU.

Câu 17: Hiệp ước Ba-li (tháng 2 - 1976) đã nêu ra nguyên tắc cơ bản trong quan hệ các nước ASEAN là gì?

 • A. Cùng nhau tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.
 • B. Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
 • C. Giải quyết các tranh chấp băng biện pháp hòa bình.
 • D. Hợp tác phát triển có kết quả.
 • E. Cả bốn nguyên tắc nói trên.

Câu 18: Nước nào dưới đây trong Chiến tranh thế giới thứ II không bị phát xít Nhật chiếm đóng ?

 • A. Việt Nam
 • B. Inđônêxia.
 • C. Thái Lan
 • D. Campuchia

Câu 19: Từ năm 1979 đến cuối những năm 80 của thế kỉ XX, quan hệ giữa Việt Nam với ASEAN như thế nào?

 • A. Quan hệ hợp tác song phương.
 • B. Quan hệ đối thoại.
 • C. Quan hệ đối đầu do bất đồng về quan hệ kinh tế.
 • D. Quan hệ đối đầu do vấn đề Cam-pu-chia.

Câu 20: Mối quan hệ Việt Nam - ASEAN tiến triển nhanh theo chiều hướng tích cực từ khi nào ?

 • A. Việt Nam kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước.
 • B. Việt Nam rút hết quân tình nguyện ở Campuchia.
 • C. Việt Nam ra tuyên bố mới về ngoại giao : "Việt Nam muốn là bạn với tất câ các nước trên thể giới".
 • D. Việt Nam bắt đầu tiến hành công cuộc đổi mới đất nước.

Câu 21: Sau khỉ giành được độc lập, nhóm 5 nước sáng lập ASEAN đã thực hiện chiến lược phát triển kính tế nào ?

 • A. Chiến lược: Công nghiệp hoá thay thế nhập khẩu.
 • B. Chiến lược: Công nghiệp hoá lấy xuất khẩu làm chủ đạo.
 • C. Chiến lược: Hiện đại hoá nông nghiệp, đẩy mạnh xuất khẩu nông sản.
 • D. Chiến lược: Tập trung phát triển công nghiệp nhẹ nhằm đáp ứng nhu cầu hàng tiêu dùng trong nước và có hàng xuất khẩu.

Câu 22: Từ những năm 90 của thế kỉ XX đến nay, ASEAN đã chuyển trọng tâm hoạt động sang lĩnh vực nào?

 • A. Hợp tác trên lĩnh vực du lịch.
 • B. Hợp tác trên lĩnh vực kinh tế.
 • C. Hợp tác trên lĩnh vực quân sự.
 • D. Hợp tác trên lĩnh vực giáo dục.

Câu 23: ASEAN + 1 là:

 • A. ASEAN và Trung Quốc.
 • B. ASEAN và Nhật Bản .
 • C. ASEAN và Hàn Quốc .
 • D. ASEAN và Đài Loan.

Câu 24: Biến đổi lớn nhất của các nước châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

 • A. Các nước châu Á đã giành độc lập.
 • B. Các nước châu Á đã gia nhập ASEAN.
 • C. Các nước châu Á đã trở thành trung tâm kinh tế - tài chính thế giới.
 • D. Tất cả các vấn đề trên.

Câu 25: Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước Đông Nam Á (trừ Thái Lan) là thuộc địa của :

 • A. Mĩ, Nhật.
 • B. Pháp, Nhật
 • C. Anh, Pháp, Mĩ.
 • D. Các thực dân phương Tây
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ (Trang 25 – 35, SGK)


Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ (P2)
 • 63 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021