Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 12 bài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Sau Chiến tranh thế giới thứ II, phong trào giải phóng dân tộc ở Ấn Độ do giai cấp nào lãnh đạo ?

 • A. Giai cấp tư sản
 • B. Giai cấp vô sản
 • C. Giai cấp địa chủ phong kiến
 • D. Giai cấp nông dân

Câu 2: Năm 1964 Mĩ chính thức thực hiện loại hình chiến tranh gì ở Lào ?

 • A. "Chiến tranh đơn phương".
 • B. "Chiến tranh đặc biệt tăng cường".
 • C. "Chiến tranh cục bộ".
 • D. "Đông Dương hoá" Chiến tranh.

Câu 3: Việt Nam gia nhập ASEAN có ý nghĩa :

 • A. Mở ra triển vọng cho sự liên kết toàn khu vực Đông Nam Á.
 • B. Chứng tỏ sự đối đầu về ý thức hệ tư tưởng chính trị - quân sự giữa hai khối nước ở Đông Nam Á có thể hòa giải.
 • C. Chứng tỏ sự hợp tác giữa các nước thành viên ASEAN ngày càng có hiệu quả.
 • D. ASEAN đã trở thành một liên minh kinh tế - chính trị.

Câu 4: Nước nào ở Đông Nam Á sau khi đánh bại phát xít Nhật lại bị thực dân Hà Lan xâm lược?

 • A. Thái Lan.
 • B. In-đô-nê-xi-a.
 • C. Phi-líp-pin.
 • D. Ma-lai-xi-a.

Câu 5: Đặc điểm tình hình Campuchia trong những năm 1979 - 1989 là :

 • A. Tập đoàn Khơme Đỏ tiến hành chính sách diệt chủng tàn bạo, tàn sát hàng triệu người dân vô tội
 • B. Đất nước dần ổn định, kinh tế phát triển.
 • C. Campuchia đẩy mạnh tiến trình hoà hợp, hoà giải dân tộc.
 • D. Diễn ra cuộc nội chiến giữa lực lượng của Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia với các phe phái đối lập, chủ yếu là lực lượng Khơme Đỏ.

Câu 6: Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào chính thức thành lập vào thời gian nào?

 • A. Ngày 21 - 2 - 1975
 • B. Ngày 12 - 2 - 1976,
 • C. Ngày 2 - 12 – 1975
 • D. Ngày 30 – 4 - 1975.

Câu 7: Ngày 18-3-1970 diễn ra sự kiện gì làm cho Cam-pu-chia rơi vào quỹ đạo cuộc chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới cũa Mĩ?

 • A. Thế lực tay sai Mĩ đảo chính lật đỗ Xi-ha-núc.
 • B. Mĩ mang quân xâm lược Cam-pu-chia.
 • C. Mĩ dựng nên chế độ độc tài Pôn Pốt ở Cam-pu-chia.
 • D. Mĩ hât cẳng Pháp để xâm lược Cam-pu-chia.

Câu 8: Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân Cam-pu-chia kết thúc thắng lợi vào thời gian nào?

 • A. Ngày 2 - 12 - 1975.
 • B. Ngày 18 - 3 - 1975.
 • C. Ngày 17 - 4 - 1975.
 • D. Ngày 30 - 4 - 1975.

Câu 9: Nước nào hiện nay đang là quan sát viên của tổ chức ASEAN ?

 • A. Đông Timo
 • B. Tây Timo
 • C. Trung Quốc
 • D. Nhật Bản

Câu 10: Sự thất bại nặng nề của Mĩ ở đâu làm cho khối quân sự SEATO bị giải thế?

 • A. Thất bại ở khu vực Trung Đông.
 • B. Thất bại ở Triều Tiên.
 • C. Thất bại ở Đông Dương.
 • D. Thất bại ở Việt Nam

Câu 11: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập vào thời gian nào? Tại đâu?

 • A. Tháng 8 - 1967. Tại Gia-cac-ta (In-đô-nê-xI-a).
 • B. Tháng 9 - 1968. Tại Băng Cốc (Thái Lan).
 • C. Tháng 10 - 1967. Tại Ba-li (In-đô-nê-xi-a).
 • D. Tháng 8 - 1967. Tại Băng Cốc (Thái Lan).

Câu 12: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc ở Ấn Độ do giai cấp nào lãnh đạo?

 • A. Giai cấp tư sản.
 • B. Giai cấp vô sản.
 • C. Giai cấp địa chủ phong kiến.
 • D. Giai cấp nông dân.

Câu 13: Hiến pháp 1993 của Campuchia đã khẳng định nước này theo loại hình thể chế chính trị nào ?

 • A. Quân chủ chuyên chế
 • B. Cộng hoà
 • C. Quân chủ lập hiến
 • D. Độc tài

Câu 14: Điểm Giống nhau giữa phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Ấn Độ và Singapo từ sau Chiến tranh thế giới thứ II ?

 • A. Cùng chống thực dân Anh và giành được độc lập vào năm 1950.
 • B. Đấu tranh vũ trang có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi của cách mạng 2 nước.
 • C. Đấu tranh chính trị đã đưa lại thắng lợi triệt để cho cách mạng 2 nước.
 • D. Cách mạng thắng lợi từng bước : từ tự trị để đi đến độc lập hoàn toàn.

Câu 15: Hiến pháp 1993 của Campuchia đã khẳng định nước này theo loại hình thể chế chính trị nào ?

 • A. Quân chủ chuyên chế
 • B. Cộng hoà
 • C. Quân chủ lập hiến
 • D. Độc tài

Câu 16: Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước Đông Nam Á (trừ Thái Lan) là thuộc địa của các nước nào?

 • A. Thuộc địa của Mĩ, Nhật.
 • B. Thuộc địa của Pháp, Nhật.
 • C. Thuộc địa của Anh, Pháp, Mĩ.
 • D. Thuộc địa của các thực dân phương Tây.

Câu 17: Đề quốc nào là lực lượng thù địch lớn nhất của phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

 • A. Đế quốc Hà Lan.
 • B. Đế quốc Pháp.
 • C. Đế quốc Mĩ.
 • D. Đế quốc Anh.

Câu 18: Lí do cụ thể nào liên quan trực tiếp với việc giải thể khối SEATO (tháng 9 - 1975)?

 • A. Các nước thành viên luôn xảy ra xung đột.
 • B. Nhân dân Đông Nam Á không đôồng tình với sự tồn tại của SEATO,
 • C. SEATO không phù hợp với xu thế phát triển của Đông Nam Ả.
 • D. Thất bai của đế quốc Mĩ trong chiến tranh xâm lược Việt Nam (1254 - 1273).

Câu 19: Năm 1997, ASEAN đã kết nạp thêm các thành viên nào?

 • A. Lào, Việt Nam.
 • B. Cam-pu-chia, Lào.
 • C. Lào, Mi-an-ma.
 • D. Mi-an-ma, Việt Nam.

Câu 20: Hiệp ước Ba-li (2-1976) đã nêu ra nguyên tắc cơ bản trong quan hệ các nước ASEAN là gì?

 • A. Tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.
 • B. Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
 • C. Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.
 • D. Cả ba nguyên tắc nói trên.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ (Trang 25 – 35, SGK)


Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ (P1)
 • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021