Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 24: Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975 (P3)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 12 bài 24: Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975 (P3). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Từ sau ngày 30 - 4 - 1975, để bảo vệ an toàn lãnh thổ của Tổ quốc, Việt Nam phải đối đầu trực tiếp với những lực lượng nào?

 • A. Quân xâm lược Mĩ
 • B. Tập đoàn Pôn Pốt (Cam-pu-chia).
 • C. Cuộc tiến công biên giới phía Bắc của quân Trung Quốc.
 • D. Câu B và C đúng.

Câu 2: Nền nông nghiệp miền Nam gặp phải những khó khăn gì sau đại thắng mùa Xuân 1975?

 • A. Thiên tai làm cho ruộng đất không canh tác được.
 • B. Nhiều làng mạc, đồng ruộng bị tàn phá, bị bỏ hoang.
 • C. Một triệu hécta rừng bị chất độc hóa học và bom đạn cày xới.
 • D. Vô số bom mìn còn bị vùi lấp trên các cánh đồng, ruộng vườn.

Câu 3: Từ năm 1946 đến 1980, đã ba lần Quốc hội thông qua Hiến pháp, đó là những Hiến pháp nào?

 • A. Hiến pháp 1946; Hiến pháp 1959; Hiến pháp 1980.
 • B. Hiến pháp 1946; Hiến pháp 1960; Hiến pháp 1980.
 • C. Hiến pháp 1946; Hiến pháp 1975; Hiến pháp 1980.
 • D. Hiến pháp 1946; Hiến pháp 1976; Hiến pháp 1980.

Câu 4: Niên đại 25 - 4 - 1976 phù hợp với sự kiện nào sau đây?

 • A. Cuộc tông tuyển cử của cả nước lần thứ nhất.
 • B. Cuộc tổng tuyến cử của cả nước lân thứ hai.
 • C. Hội nghị hiệp thương thống nhất đất nước.
 • D. Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thông nhất.

Câu 5: Đến ngày 20-9-1977, nước ta trở thành hội viên thứ mấy của Liên Hiệp Quốc?

 • A. 110.
 • B. 150.
 • C. 149.
 • D. 160.

Câu 6: Nhiệm vụ trọng tâm của miền Nam giai đoạn đầu sau năm 1975?

 • A. Thành lập chính quyền cách mạng và các đoàn thể quần chúng ở những vùng mới giải phóng.
 • B. Ổn định tình hình và khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa.
 • C. Tịch thu ruộng đất của bọn phản động, xóa bỏ bóc lột phong kiến.
 • D. Quốc hữu hóa ngân hàng.

Câu 7: Ngày 25 - 4 - 1976, Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả nước có bao nhiêu cử tri tham gia?

 • A. 20 triệu
 • B. 21 triệu
 • C. 22 triệu
 • D. 23 triệu

Câu 8: Từ ngày 15 đến ngày 21/11/1975, tại Sài Gòn đã diễn ra sự kiện gì?

 • A. Hội nghị lần thứ 24 Ban chấp hành Trung ương Đảng đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước.
 • B. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung cả nước.
 • C. Hội nghị Hiệp thương chính trị đề ra chủ trương, biện pháp thống nhất đất nước về mặt Nhà nước.
 • D. Quốc hội khóa VI họp phiên đầu tiên.

Câu 9: Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của cả nước ta là gì?

 • A. Khắc phục hậu quả chiến tranh và phát triển kinh tế
 • B. Ổn định tình hình kinh tế - xã hội ở miền Nam
 • C. Thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước
 • D. Mở rộng quan hệ giao lưu với các nước.

Câu 10: “Nước ta đang trong quá trình từ một xã hội mà nền kinh tế còn phổ biến là sản xuất nhỏ tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa”. Đó là đặc điểm lớn nhất được nêu ra trong Đại hội lần thứ mấy của Đảng?

 • A. Đại hội III
 • B. Đại hội IV
 • C. Đại hội V
 • D. Đại hội VI

Câu 11: Trong những thành tựu quan trọng bước đầu của công cuộc đổi mới, thành tựu nào quan trọng nhất?

 • A. Thực hiện được Ba chương trình kinh tế.
 • B. Phát triển kinh tế đối ngoại.
 • C. Kiềm chế được lạm phát.
 • D. Từng bước đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội.

Câu 12: Nhiệm vụ trọng tâm của miền Bắc ngay sau năm 1975 là gì?

 • A. Hàn gắn vết thương chiến tranh.
 • B. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa.
 • C. Tiếp tục làm nhiệm vụ căn cứ địa của cách mạng cả nước.
 • D. Tiếp tục làm nghĩa vụ quốc tế đối với Lào và Cam-pu-chia.

Câu 13: Cho các dữ liệu sau:

1. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả nước.

2. Quốc hội khóa VI nước Việt Nam thống nhất họp kì đầu tiên tại Hà Nội.

3. Hội nghị lần thứ 24 của Đảng đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

Sắp xếp các dữ liệu theo thứ tự thời gian thể hiện quá trình thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

 • A. 3,1,2.
 • B. 2,1,3.
 • C. 2,3,1.
 • D. 3,2,1.

Câu 14: Đại hội toàn quốc lần thứ V của Đảng Cộng sản Việt Nam họp vào thời gian nào?

 • A. Từ ngày 27 đến 31 - 3 - 1980.
 • B. Từ ngày 27 đến 31 - 3 - 1981.
 • C. Từ ngày 27 đến 31 – 3 - 1982
 • D. Từ ngày 27 đến 31 - 3 - 1985.

Câu 15: Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà phải làm gì?

 • A. Làm cho chủ nghĩa xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.
 • B. Làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả.
 • C. Làm cho mục tiêu đã đề ra nhanh chóng được thực hiện.
 • D. Làm cho mục tiêu đã đề ra phù hợp với thực tiễn đất nước.

Câu 16: Điễn những từ thích hợp vào câu sau đây: Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà là..............

 • A. Làm cho chủ nghĩa xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.
 • B. Làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả.
 • C. Làm cho mục tiêu đã đề ra nhanh chóng được thực hiện.
 • D. Làm cho mục tiêu đã đề ra phù hợp với thực tiễn đất nước.

Câu 17: Nền kinh tế của ta sau 5 năm vẫn còn mất cân đối, sản xuất phát triển chậm, thu nhập quốc dân và năng suất lao động thấp, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Đó là những hạn chế của thời kì nào?

 • A. Thực hiện kế hoạch 5 năm lần 1 (1960 - 1965).
 • B. Thời kì khôi phục kinh tế miền Bắc (1968 - 1973).
 • C. Thực hiện kế hoạch 5 năm (1976 - 1980).
 • D. Thực hiện kế hoạch 5 năm (1981 - 1985).

Câu 18: Trong số Ba chương trình kinh tế của kế hoạch 5 năm (1986 -1990), chương trình nào phải được đưa lên hàng đầu?

 • A. Lương thực, thực phẩm.
 • B. Hàng xuất khẩu.
 • C. Hàng tiêu dùng.
 • D. Câu A và B đúng.

Câu 19: Đại hội Đáng toàn quốc lần thứ V (tháng 3 - 1982) có những quyết định quan trọng. Điều nào sau đây chưa phải là quyết định của Đại hội này?

 • A. Cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội.
 • B. Tiếp tục đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội trong phạm vi cả nước.
 • C. Thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta phải trải qua nhiều chặng.
 • D. Phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch 5 năm (1981 -1985).

Câu 20: Mục tiêu của kế hoạch 5 năm (1981 - 1985) đề ra là “Về cơ bản ổn định tình hình kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân” đã thực hiện được. Đúng hay sai?

 • A. Đúng
 • B. Sai

Câu 21: Hoàn cảnh nào đưa đến việc Đảng ta phải thực hiện đường lối đổi mới?

 • A. Đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng.
 • B. Do những sai lâm nghiêm trọng về chủ trương, chính sách, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.
 • C. Những thay đổi của tình hình thể giới, nhất là trước sự khủng hoảng ngày càng trầm trọng ở Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa.
 • D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 22: Chủ trương đổi mới của Đại hội Đảng lần VI là gì?

 • A. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng trên cơ sở phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ.
 • B. Thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.
 • C. Phát triển nền kinh tế theo cơ chế thị trường.
 • D. Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lí của Nhà nước.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 24 lịch sử 12: Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975


Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 24: Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975 (P2) Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 24: Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975 (P1)
 • 25 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021