Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 17: Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa từ sau ngày 2/9/1945 đến trước ngày 19/12/1946 (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 12 bài 17: Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa từ sau ngày 2/9/1945 đến trước ngày 19/12/1946 (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau đây:

 • A. Đến đầu tháng 3 / 1946, riêng Bắc Bộ có gần 3 vạn lớp học với 81 vạn học viện
 • B. Đến đầu tháng 3/ 1946, riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, có gần 3 vạn lớp học với 81 vạn học viên.
 • C. Đến đầu tháng 3 / 1946, riêng Bắc Bộ và Nam Bộ, có gần 3 vạn lớp học với 81 vạn học viên.
 • D. Đến đầu tháng 3 / 1946, riêng Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ, có gần 3 vạn lớp học với 81 vạn học viên.

Câu 2: Điền thêm từ còn thiếu trong câu nói sau của Bác Hồ : "Giặc đổi, giặc dốt là ... của giặc ngoại xâm" .

 • A. Bạn.
 • B. Tay sai.
 • C. Đồng minh.
 • D. Anh em.

Câu 3: Để đẩy lùi nạn đói, biện pháp nào là quan trọng nhất?

 • A. Lập hũ gạo tiết kiệm.
 • B. Tổ chức Ngày đồng tâm để có thêm gạo cứu đói.
 • C. Tăng cường sản xuất.
 • D. Chia lại ruộng công cho nông dân theo nguyên tắc công bằng và dân chủ.

Câu 4: Cơ quan chuyên giải quyết nạn dốt có tên gọi là gì ?

 • A. Nha Học chính.
 • B. Ty Binh dân học vụ.
 • C. Nha Bính dân học vụ.
 • D. Ty học vụ.

Câu 5: Nguyên nhân nào gây nên tình trạng rối loạn tài chính của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà sau khi Cách mạng tháng Tám thành công ?

 • A. Ta chưa in được tiền mới.
 • B. Ta không giành được quyền kiểm soát ngân hàng Đông Dương.
 • C. Ta buộc phải chấp nhận đổng tiền mất giá "quan kim", "quốc tệ".
 • D. Tất cả các ý trên.

Câu 6: Việc có tới hơn 90% cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc Hội đầu tiên đã thể hiện điều gì?

 • A. Phá vỡ âm mưu chống phá của kẻ thù
 • B. Sự ủng hộ, tin tưởng của nhân dân vào Đảng, chính quyền mới
 • C. Niềm tin của nhân dân còn hạn chế vì thiếu 10% cử tri
 • D. Sự ủng hộ, tin tưởng của nhân dân vào Đảng, chính quyền mới, đồng thời phá vỡ âm mưu chống phá của kẻ thù

Câu 7: Cao uỷ Pháp ở Đông Dương trong thời kì từ cuối năm 1945 đến 1947 là ai?

 • A. Lơ-cơ-léc
 • B. Bô-la-éc
 • C. Đác-giăng-li-ơ
 • D. Rơ-ve.

Câu 8: Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám phải đối phó với nhià, khó khăn như thế nào?

 • A. Nạn đói, nạn dốt, giặc ngoại xâm.
 • B. Nạn đói, nạn dốt, ngân sách nhà nước trống rỗng.
 • C. Nạn đói, nạn dốt, ngân sách trống rỗng, nạn ngoại xâm và nội phản.
 • D. Nạn đói, nạn dốt, nội phản.

Câu 9: Nhằm khắc phục tình trạng trống rỗng về ngân sách của Chính phủ sau Cách mạng tháng Tám, nhân dân ta đã hưởng ứng phong trào nào:

 • A. “Ngày đồng tâm”.
 • B. “Tuần lễ vàng”.
 • C. “Quỹ độc lập”. D
 • D. Câu B và C đúng.

Câu 10: Để kêu gọi đồng bào tham gia Bình dân học vụ, diệt giặc dốt, Hồ Chủ tịch đã nói: "Một dân tộc ... là một dân tộc ... ! ". Hãy điền những từ còn thiếu.

 • A. Ít học, dốt.
 • B. Dốt, yếu.
 • C. Không học tập, không thể làm chủ đất nước mình.
 • D. Không học tập, dốt.

Câu 11: Những thuận lợi cơ bản sau Cách mạng tháng Tám - 1945 ở nước ta là:

 • A. Nhân dân lao động đã giành được quyền làm chủ, tích cực xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng.
 • B. Phong trào giải phóng dân tộc đang dâng cao ở nhiều nước thuộc địa phụ thuộc
 • C. Hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành, phong trào đấu tranh vì hòa bình dân chủ phát triển.
 • D. Câu A, B và C đều đúng.

Câu 12: Theo quyết định của Đồng Minh, quân Anh sẽ giải giáp quân đội phát xít Nhật ở Đông Dương từ

 • A. phía bắc Vĩ tuyến 16
 • B. phía nam Vĩ tuyến 16
 • C. phía bắc Vĩ tuyến 17
 • D. phía namVĩ tuyến 17

Câu 13: Ý nghĩa thắng lợi của công cuộc chống đói?

 • A. Thể hiện trách nhiệm “vì dân” của chính quyền mới.
 • B. Làm cho nhân dân càng phân khởi tin tưởng vào Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 • C. Có điều kiện để đẩy mạnh phát triển sản xuất.
 • D. Câu A và B đúng.

Câu 14: Một chế độ chính trị vững mạnh phải được xây dựng toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, quân sự, thực sự là nhà nước của dân, do dân, vì dân. Đó là mục đích của:

 • A. 10 chính sách của Việt Minh nhằm đem lại quyền lợi cho nhân dân.
 • B. Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám 1945.
 • C. Tuyên ngôn độc lập 2 - 9 - 1945.
 • D. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I (6 - 1 - 1946).

Câu 15: Kẻ thù nào dọn đường tiếp tay cho thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta?

 • A. Bọn Việt Quốc, Việt Cách.
 • B. Đế quốc Anh.
 • C. Các lực lượng phản cách mạng trong nước.
 • D. Bọn Nhật đang còn tại Việt Nam.

Câu 16: Biện pháp nào quan trọng nhất để chính quyền cách mạng kịp thời giải quyết khó khăn về tài chính sau Cách mạng tháng Tám?

 • A. Dựa vào lòng nhiệt tình yêu nước của nhân dân.
 • B. Chính phủ kí sắc lệnh phát hành tiền Việt Nam (31 - 1 - 1246).
 • C. Quốc hội quyết định cho lưu hành tiền Việt Nam trong cả nước (23 - 11 - 1241),
 • D. Tiết kiệm chi tiêu.

Câu 17: Ý nghĩa của những kết quả đạt được trong việc giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính?

 • A. Thể hiện được bản chất, tính ưu việt của chế độ mới.
 • B. Cổ vũ động viên nhân dân ta quyết tâm bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ độc lập tự do vừa giành được
 • C. Chuẩn bị về vật chất, tinh thần cho toàn dân tiến tới cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp Anh xâm lược.
 • D. Cả A, B và C đều đúng

Câu 18: Việc kí Hiệp định Sơ bộ 6 - 3 - 1946 chứng tỏ:

 • A. Sự mềm dẻo của ta trong việc phân hoá kẻ thù.
 • B. Đường lối chủ trương đúng đắn kịp thời của Đảng ta.
 • C. Sự thoả hiệp của Đảng ta và chính phủ ta.
 • D. Sự non yếu trong lãnh đạo của ta.

Câu 19: Khi thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta mở đầu là cuộc chiến đầu của quân và dân ta ở đâu?

 • A. Sài Gòn - Chợ Lớn
 • B. Nam Bộ
 • C. Trung Bộ
 • D. Bến Tre

Câu 20: Điều khoản nào trong Hiệp định Sơ bộ 6 - 3 - 1946 có lợi thực tế cho ta?

 • A. Pháp công nhận Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là một quốc gia tự do.
 • B. Pháp công nhận Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là quốc gia tự do có chính phủ, nghị viện, quân đội và tài chính riêng nằm trong khối Liên hiệp Pháp.
 • C. Chính phủ Việt Nam thoả thuận cho 15000 quân Pháp vào miền Bắc thay quân Tưởng.
 • D. Hai bên thực hiện ngừng bắn ngay ở Nam Bộ.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 17: Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa từ sau ngày 2/9/1945 đến trước ngày 19/12/1946


Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 17: Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa từ sau ngày 2/9/1945 đến trước ngày 19/12/1946 (P3) Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 17: Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa từ sau ngày 2/9/1945 đến trước ngày 19/12/1946 (P1)
 • 93 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Trắc nghiệm lịch sử 12