Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai 1945 – 1949 (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 12 bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai 1945 – 1949 (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Nhiệm vụ duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triền mối quan hệ giữa các dân tộc trên cơ sờ tôn trọng độc lập, chủ quyền của các dân tộc và thực hiện hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hoá, xã hội và nhân dạo là nhiệm vụ chính của.

 • A. Liên minh châu Âu
 • B. Hội nghị I-an-ta.
 • C. ASEAN.
 • D. Liên hợp quốc.

Câu 2: Đặc điểm nổi bật của trật tự thế giới mới được hình thành trong những năm sau Chiến tranh thế giới thứ II ?

 • A. Là một trật tự thế giới được thiết lập trên cơ sở các nước tư bản thắng trận áp đặt quyền thống trị dối với các nước bại trận.
 • B. Là một trật tự thế giới hoàn toàn do chủ nghĩa tư bản thao túng.
 • C. Là một trật tự thế giới có sự phân tuyến triệt để giữa hai phe . Xã hội chủ nghĩa và Tư bản chủ nghĩa.
 • D. Là một trật tự thế giới được thiết lập trên cơ sở các nước thắng trận cùng nhau hợp tác để thống trị, bóc lột các nước bạỉ ữận và các dân tộc thuộc địa.

Câu 3: Vấn đề nước Đức được thoả thuận tại Hội nghị l-an-ta như thế nào ?

 • A. Nước Đức phải chấp nhận tình trạng tổn tại hai nhà nước với hai chế độ chính trị và con đường phát triển khác nhau.
 • B. Nước Đức phảỉ chấp nhận sự chiếm đóng lâu dài của Quân đội Đồng minh trên đất nước mình.
 • C. Nước Đức phải trở thành một quốc gia thống nhất, hoà bình, dân chủ và tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít.
 • D. Nước Đức sẽ trở thành một quốc gia độc lập, thống nhất, dân chủ và trung lập.

Câu 4: Theo quy định của Hội nghị I-an-ta, quân đội nước nào sẽ chiếm đóng các vùng Đông Đức, Đông Âu, Đông Bắc Triều Tiên sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

 • A. Liên Xô
 • B. Anh
 • C. Mĩ
 • D. Pháp

Câu 5: Hội nghị Pốt-xđam đưọrc triệu tập vào thời gian nào? Ở đâu?

 • A. Tháng 7 năm 1945. Ờ Liên Xô.
 • B. Tháng 8 năm 1945. Ở Mĩ.
 • C. Tháng 10 năm 1945. Ở Đức.
 • D. Tháng 7 năm 1945. Ở Đức.

Câu 6: Nguyên tắc nhất trí giữa 5 nuớc lớn trong tổ chức Liên hợp quốc được đề ra vào thời điểm nào ?

 • A. Tại Hội nghị Tế-hê-ran (1943).
 • B. Tại Hội nghị San Phran-xi-xco (Tháng 4 - 6/1945).
 • C. Tại Hội nghị I-an-ta (tháng 2/1945).
 • D. Tại Hội nghị Pốt-xđam (tháng 7/1945).

Câu 7: Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc khi nào và là thành viên thứ mấy của tổ chức này ?

 • A. Tháng 9/1973, thành viên thứ 148.
 • B. Tháng 9/1976, thành viên thứ 146.
 • C. Tháng 9/1977. thành viên thứ 149.
 • D. Tháng 9/1975, thành viên thứ 147.

Câu 8: Ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh thống nhất thành lập tổ chức Liên hợp quốc tại Hội nghị nào?

 • A. Hội nghị I-an-ta (Liên Xô).
 • B. Hội nghị Xan-phơ-ran-xi-cô (MĨ).
 • C. Hội nghị Pôt-xđam (Đức).
 • D. Câu A và B đúng

Câu 9: Hội nghị Ianta có ảnh hưởng như thế nào đối với thế giới sau chiến tranh ?

 • A. Làm nảy sinh những mâu thuẫn mới giữa các nước đế quốc với các nước đế quốc.
 • B. Đánh dấu sự hình thành một trật tự thế giới mới sau chiến tranh.
 • C. Trở thành khuôn khổ của một trật tự thế giới, từng bước được thiết lập trong những năm 1945 - 1947.
 • D. Là sự kiện đánh dấu sự xác lập vai trò thống trị thế giới của chủ nghĩa đế quốc Mĩ.

Câu 10: Nước Cộng hòa Liên bang Đức được thành lập vào thời gian nào?

 • A. Tháng 10 – 1949
 • B. Tháng 9 - 1949,
 • C. Tháng 12 – 1948
 • D. Tháng 8 - 1948.

Câu 11: Tháng 3 - 1947, Tổng thống Tơ-ru-man của Mĩ chính thức phát động cuộc “chiến tranh lạnh” nhằm mục đích gì?

 • A. Chống Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa
 • B. Giữ vững nền hòa bình, an ninh thế giới sau chiến tranh .
 • C. Xoa dịu tinh thần đấu tranh 984 công nhân ở các nước tư bản chủ nghĩa.
 • D. Chống phong trào giải phóng đận tộc ở Mĩ la-tinh.

Câu 12: Thế nào là “chiến tranh lạnh” do Mĩ phát động theo phương thức đầy đủ nhất?

 • A. Chuẩn bị gây ra một cuộc chiến tranh thế giới mới.
 • B. Dùng sức mạnh quân sự để đe dọa đối phương.
 • C. Thực tế chưa gây chiến tranh, nhưng chạy đua vũ trang làm cho nhân loại “luôn luôn ở trong tình trạng chiến tranh” thực hiện “chính sách đu đưa bên miệng hố chiến tranh”.
 • D. Chưa gây chiến tranh nhưng dùng chính sách viện trợ để khống chế các nước.

Câu 13: Hội nghị Ianta đã họp ở đâu?

 • A. Nước Anh
 • B. Nước Pháp
 • C. Thụy Sĩ
 • D. Liên Xô

Câu 14: Sự kiện nào dẫn đến thành lập nước Cộng hòa Liên bang Đức?

 • A. Nước Đức được hoàn toàn thống nhất.
 • B. Nước Đức đã tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít.
 • C. Mĩ, Anh, Pháp hợp nhất các vùng chiếm đóng.
 • D. Tất cả các sự kiện trên.

Câu 15: Theo tinh thần Hội nghị Pốt-xđam, vùng Tây Bắc và vùng phía Nam nước Đức do nước nào chiếm đóng?

 • A. Anh chiếm vùng Tây Bắc, Mĩ chiếm vùng phía Nam.
 • B. Trung Quốc chiếm vùng Tây Bắc, Mĩ chiếm vùng phía Nam.
 • C. Liên Xô chiếm vùng Tây Bắc, Pháp chiếm vùng phía Nam.
 • D. Pháp chiếm vùng Tây Bặc, Liên Xô chiếm vùng phía Nam.

Câu 16: Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Đức được thành lập vào thời gian nào?

 • A. Tháng 9 – 1940
 • B. Tháng 12 - 1949
 • C. Tháng 10 – 1949
 • D. Tháng 1 – 1950

Câu 17: Cơ quan nào của Liên hợp quốc có sự tham gia đầy đủ tất cả các thành viên, họp mỗi năm 1 lần để bàn bạc thảo luận các vấn đề liên quan đến Hiến chương của Liên hợp quốc?

 • A. Ban thư kí.
 • B. Hội đồng bảo an.
 • C. Hội đổng quản thác quốc tế.
 • D. Đại hội đổng.

Câu 18: Theo tinh thần Hội nghị Pốt-xđam. vùng Tây Bắc và vùng phía Nam nước Đức do nước nào chiếm đóng?

 • A. Anh chiếm vùng Tây Bắc, Mĩ chiếm vùng phía Nam.
 • B. Trung Quốc chiếm vùng Tây Bắc, Mĩ chiếm vùng phía Nam.
 • C. Liên Xô chiếm vùng Tây Bẳc, Pháp chiếm vùng phía Nam.
 • D. Pháp chiếm vùng Tây Bẳc, Liên Xô chiếm vùng phía Nam.

Câu 19: Để kết thúc nhanh chiến tranh ờ châu Âu và châu Á-Thái Bình Dương, ba cường quốc đã thống nhất mục dich gì?

 • A. Sừ dụng bom nguyên từ để tiêu diệt phát xít Nhật.
 • B. Hồng quân Liên Xô nhanh chóng tấn công vào tận sào huyệt của phát xít Đức ờ Bec-lin.
 • C. Tiêu diệt tận gốc Chủ nghĩa phát xít Đức và quân phiệt Nhật.
 • D. Tất cả các mục đích trên.

Câu 20: Sự tham gia của Liên Xô trong các nước thường trực Hội dồng Bảo an Liên hợp quổc có ý nghĩa như thế nào?

 • A. Thể hiện đây là một tổ chức quốc tế có vai trò quan trọng trong việc duy trì trật tự, hoà bình, an ninh thế giới sau chiến tranh.
 • B. Góp phần làm hạn chế sự thao túng của chủ nghĩa tư bản đối với tổ chức Liên hợp quốc.
 • C. Khẳng định vai trò tối cao của 5 nước lớn trong tổ chức Liên hợp quốc.
 • D. Khẳng định đây là một tổ chức quốc tế quan trọng nhất trong đời sống chính trị quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ II.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai 1945 – 1949 (Trang 4 – 9 SGK)


Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai 1945 – 1949 (P1)
 • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021