Trắc nghiệm phần hai chương I: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô (có đáp án)

  • 1 Đánh giá

Nhằm củng cố lại kiến thức cho các bạn học sinh một cách hiệu quả nhất. KhoaHoc đã soạn thảo và sưu tập bộ câu hỏi trắc nghiệm phần hai chương I: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô sgk lịch sử 11. Trong bộ câu hỏi trắc nghiệm này có đa dạng câu hỏi trắc nghiệm theo nhiều mức độ khác nhau từ dễ, trung bình và khó. Hi vọng giúp các bạn ôn tập kiến thức tốt nhất.

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1. Thể chế chính trị của nước Nga sau cuộc Cách mạng 1905 -1907 là

A. Dân chủ tư sản B. Dân chủ cộng hòa

C. Quân chủ lập hiến D. Quân chủ chuyên chế

Câu 2. Yếu tố kìm hãm sự phá triển của chủ nghĩa tư bản ở Nga đầu thế kỉ XX là

A.Làn song phản đối của nhân dân lan rộng

B.Chính sách thỏa hiệp với bên ngoài của Chính phủ

C.Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân

D.Sự tồn tại của chế độ quân chủ và những tàn tích phong kiến

Câu 3. Nga hoàng tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất vào năm nào?

A.1914 B.1915 C.1916 D.1917

Câu 4. Ý nào không phản ánh đúng tình hình nước Nga đầu thế kỉ XX – “đã tiến sá tới một cuộc cách mạng”

A.Phong trào phản đối chiến tranh, đòi lật đổ chế độ Nga hoàng lan rộng

B.Chính phủ Nga hoàng bất lực không còn thống trị như cũ được nữa

C.Đời sống của công dân, nông dân và hơn 100 dân tộc Nga cùng cực

D.Nga hoàng tiến hành cải cách kinh tế để giải quyết những khó khăn của đất nước

Câu 5. Đầu thế kỉ XX, ở nước Nga tồn tại nhiều mâu thuẫn xã hội, ngoại trừ

A.Mâu thuẫn giữa vô sản với tư sản

B.Mâu thuẫn giữa nông nô với chế độ phong kiến

C.Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến

D.Mâu thuẫn giữa hơn 100 dân tộc Nga với chế độ Nga hoàng

Câu 6. “Tự do cho nước Nga” là khẩu hiệu trong cuộc đấu tranh cách mạng nào ở nước Nga?

A. Cách mạng 1905 – 1907

B. Cách mạng tháng Hai năm 1917

C. Cách mạng tháng Mười năm 1917

D. Cuộc đấu tranh bảo vệ chính quyền Xô viết

Câu 7. Hình thức đấu tranh chủ yếu trong Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở nước Nga là

A.Biểu tình tuần hành thị uy rồi chuyển sang khởi nghĩa vũ trang

B.Tổng bãi công chính trị rồi chuyển sang khởi nghĩa vũ trang

C.Bãi khóa, bãi thị rồi chuyển sang khởi nghĩa vũ trang

D.Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang

Câu 8. Lực lượng tham gia Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là:

A.Tư sản, công nhân, nông dân, binh lính,…

B.Tư sản và nông dân

C.Nông dân và công nhân

D.Công nhân, nông dân và binh lính

Câu 9. Hình thức đấu tranh trong cuộc khởi nghĩa tháng Mười ở Nga là gì?

A. Khởi nghĩa vũ trang.

B. Biểu tình đi đến khởi nghĩa vũ trang.

C. Hòa bình đến khởi nghĩa vũ trang.

D. Chính trị đi đến khởi nghĩa vũ trang.

Câu 10. Tính chất của Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là

A.Cách mạng tư sản

B.Cách mạng vô sản

C.Cách mạng dân chủ tư sản

D.Cách mạng giải phóng dân tộc

Câu 11. Nét nổi bật của tình hình nước Nga sau Cách mạng tháng Hai năm 1917 là

A.Tình hình chính trị, xã hội ổn định

B.Các đế quốc bên ngoài đua nhau chống phá

C.Tình trạng hai chính quyền song song tồn tại

D.Nhân dân bắt tay ngay vào xây dựng chế độ mới

Câu 12. Mục tiêu và đường lối cách mạng tháng Mười Nga được Lê nin trình bày rỏ trong tác phẩm nào?

A. Luận cương tháng tư.

B. Nhà nước và cách mạng.

C. Những người bạn dân là thế nào và họ đấu tranh chống những người dân chủ xã hội ra sao.

D. Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa

Câu 13. Hai chính quyền song song tồn tại ở nước Nga sau Cách mạng tháng Hai năm 1917 vì

A.Đất nước rộng lớn đòi hỏi có hai chính quyền

B.Bị các nước đế quốc bên ngoài chi phối, can thiệp

C.Hai chính quyền đại diện cho lợi ích của các giai cấp khác nhau

D.Tạo tiền đề để thành lập chính quyền thống nhất trong cả nước.

Câu 14. Tình hình nước Nga như thế nào khi tham gia vào chiến tranh thế giới thứ nhất ?

A. Suy yếu và khủng hoảng trầm trọng về kinh tế,chính trị, xã hội.

B. Phát triển mạnh mẽ theo con đường tư bản chủ nghĩa.

C. Có tiềm lực mạnh về quân sự và kinh tế.

D. Duy trì chế độ tư bản chủ nghĩa, kìm hãm sự phát triển kinh tế.

Câu 15. Sự kiện nào mở đầu cách mạng tháng 2-1917 ở Nga?

A. 9 vạn nữ công nhân Pê-tơ-rô-grat biểu tình.

B. Nga hoàng Nicolai II tuyên bố thoái vị.

C. Quân khởi nghĩa tấn công vào cung điện Mùa Đông.

D. Thành lập chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản.

Câu 16. Vì sao nói sau cách mạng tháng Hai, một tình hình chính trị phức tạp chưa từng có đã diễn ra ở nước Nga?

A. Có hai chính quyền đại diện cho hai giai cấp đối lập song song cùng tồn tại.

B. Chính quyền nhân dân lao động lần đầu được thành lập.

C. Chính quyền rơi vào tay giai cấp tư sản không tham gia vào cách mạng.

D. Nga tiến vào thời kì quá độ đi lên xã hội chủ nghĩa.

Câu 17. Đảng Bônsêvích Nga đã quyết định chuyển sang khởi nghĩa giành chính quyền khi nào?

A.Khi Chính phủ lâm thời tư sản đã suy yếu, không đủ sức chống lại cuộc đấu tranh của nhân dân

B.Khi quần chúng nhân dân đã sẵn sang tham gia cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Bôsêvích Nga

C.Khi cuộc đấu tranh hòa bình nhằm tập hợp lực lượng quần chúng đông đảo đã đủ sức lật đổ giai cấp tư sản

D.Khi Đảng Bônsêvích Nga đã đủ sức mạnh và sẵn sang lãnh đạo quần chúng tiến hành cách mạng đến thắng lợi.

Câu 18. Vì sao từ tháng 2 đến tháng 10, đảng Bôn sê vich lựa chọn phương pháp đấu tranh hòa bình?

A. Thỏa hiệp với chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản.

B. Tranh thủ thời gian để tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân lao động.

C. Xảy ra mâu thuẫn trong nội bộ của Đảng Bôn sê vich.

D. Đàm phán với chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản.

Câu 19. Hình thức đấu tranh cao nhất trong cách mạng tháng Hai ở Nga là gì?

A. Bãi công chính trị. B. Biểu tình.

C. Vũ trang. D. Hòa bình.

Câu 20. Vì sao ngày 25-10-1917 (tức ngày 7-11-1917) đi vào lịch sử là ngày thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga?

A.Ngày cách mạng cùng nổ

B.Ngày cách mạng giành thắng lợi hoàn toàn trên đất nước Nga rộng lớn

C.Ngày quân cách mạng tiến công vào thủ phủ Chính phủ lâm thời tư sản

D.Ngày cách mạng giành thắng lợi ở Thủ đô Pêtơrôgrát

Câu 21. Một trong những ý nghĩa quốc tế to lớn của Cách mạng tháng Mười Nga là

A.Đập tan ách áp bức bóc lột phong kiến, đưa nhân dân lao động lên làm chủ

B.Tạo thế cân bằng trong so sánh lực lượng giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản

C.Cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệp quý báu cho phong trào cách mạng thế giới

D.Đưa đến sự thành lập tổ chức quốc tế mới của giai cấp công nhân quốc tế

Câu 22. Người Cộng sản Việt Nam đầu tiên tiếp thu lí luận Cách mạng tháng Mười Nga là

A.Nguyễn Ái Quốc B.Trần Phú

C.Lê Hồng Phong D.Nguyễn Thị Minh Khai

Câu 23. Những câu thơ sau nói đến sự kiện lịch sử nào “Khi anh chưa ra đời/ Trái đất còn nức nở/ Nhân loại chưa thành người/ Đêm ngàn năm man rợ/Từ khi anh đứng dậy/ Trái đất bắt đầu cười/...”?

A. Nguyễn Ái Quốc gửi bản yêu sách đến hội nghị Vecxai.

B. Cách mạng tháng Mười Nga thành công.

C. Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo luận cương của Lê nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa.

D. Cách mạng tháng Tám thành công.

Câu 24. Điểm giống nhau của cách mạng tháng Hai và cách mạng tháng Mười?

A. Lật đổ chế độ tư bản chủ nghĩa.

B. Đưa nước Nga phát triển lên con đường xã hội chủ nghĩa.

C. Giành được chính quyền về tay nhân dân lao động.

D. Cách mạng do Đảng Bôn sê vich và Lê nin lãnh đạo

Câu 25. Từ cách mạng tháng Mười Nga, rút ra nguyên nhân tất yếu cho sự thắng lợi của tất cả các cuộc cách mạng vô sản?

A. Sự lãnh đạo của đảng cộng sản.

B. Truyền thống đoàn kết của dân tộc.

C. Xây dựng khối liên minh công nông.

D. Kết hợp giành và giữ chính quyền.

Câu 26. Cách mạng tháng Mươi Nga, có ảnh hưởng như thế nào đến con đường hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc?

A. Đoàn kết cách mạng Việt Nam với phong trào vô sản quốc tế.

B. Đi theo chủ nghĩa Mác Lênin, lựa chọn con đường giải phóng dân tộc là cách mạng vô sản.

C. Xác định nhiệm vụ cho cách mạng Việt Nam đó là dân tộc và dân chủ.

D. Để lại bài học kinh nghiệm quý báu cho Nguyễn Ái Quốc về việc xây dựng khối liên minh công nông.

Câu 27. Đâu là nhiệm vụ hàng đầu của chính quyền Xô viết sau cách mạng?

A. Đập tan bộ máy nhà nước cũ của giai cấp tư sản và địa chủ.

B. Đàm phán để xây dựng bộ máy chính quyền cũ.

C. Duy trì bộ máy chính quyền cũ.

D. Xây dựng quân đội Xô viết hùng mạnh.

Câu 28. Mốc thời gian đánh dấu sự thắng lợi hoàn toàn của cách mạng Tháng Mười trên toàn nước Nga là?

A. Tháng 10/11917. B. Tháng 11/1917.

C. Tháng 12/1917. D. Đầu năm 1918.

Câu 29. Khó khăn lớn nhất của nước nga xô viết từ 1918 – 1920 là gì?

A. Nền kinh tế bị kiệt quệ do chiến tranh tàn phá.

B. Chính quyền xô viết mới thành lập, còn quá non trẻ.

C. 14 nước đế quốc câu kết với bọn phản động trong nước tấn công nước Nga.

D. Bọn phản động trong nước nổi dậy chống chính quyền cách mạng.

Câu 30. “NEP” là cụm từ viết tắt của

A.Chính sách kinh tế mới

B.Chính sách cộng sản thời chiến

C.Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết

D.Các kế hoạch 5 năm của Liên Xô từ năm 1925 – 1941

Câu 31. Trong hoàn cảnh đất nước bị bao vây, từ năm 1919 nước nga thực hiện chính sách gì?

A. Chính sách kinh tế mới.

B. Chính sách quốc phòng toàn dân.

C. Chính sách cộng sản thời chiến.

D. Chính sách tổng động viên.

Câu 32. Trong Chính sách kinh tế mới, ngành kinh tế nào ở Nga chưa được chú trọng thực hiện cải cách

A.Công nghiệp B.Nông nghiệp

C.Du lịch D.Thương nghiệp và tiền tệ

Câu 33. Trong nông nghiệp, Chính sách kinh tế mới đề ra chủ trương gì?

A.Thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực

B.Nông dân phải bán một phần số lương thực dư thừa cho Nhà nước

C.Thay thế thuế lương thực từ nộp bằng hiện vật sang nộp bằng tiền

D.Cơ giới hóa nông nghiệp

Câu 34. Trong thương nghiệp và tiền tệ, Chính sách kinh tế mới không đề cập đến vấn đề nào?

A.Cho phép mở lại các chợ

B.Đánh thuế lưu thông hàng hóa

C.Cho phép tư nhân được tự do buôn bán, trao đổi

D.Khôi phục, đẩy mạnh mối quan hệ trao đổi giữa thành thị và nông thôn.

Câu 35. Ý nghĩa lớn nhất đối với Nga khi thực hiện thành công chính sách kinh tế mới là gì

A.Nước Nga đã chiến thắng các thế lực thù địch trong nước, bảo vệ được thành quả cách mạng

B.Nước Nga đã chiến thắng các thế lực hù địch từ bên ngoài bao vây, tấn công phá hoại thành quả cách mạng

C.Nhân dân Xô viết vượt qua mọi khó khăn, phấn khởi sản xuất, hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế

D.Nước Nga phục hồi các công ti tư bản và giải quyết được những quyền lợi cơ bản cho các tầng lớp nhân dân

Câu 36. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô) được thành lập dựa trên yêu cầu nào?

A.Sự giúp đỡ từ bên ngoài

B.Hợp tác kinh tế giữa các dân tộc trên đất nước Nga

C.Tự nguyện, tự quyết của các dân tộc

D.Tự liên minh chặt chẽ giữa các dân tộc trên lãnh thổ Xô viết nhằm tăng cường sức mạnh về mọi mặt

Câu 37. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô là

A.Hợp tác hóa nông nghiệp

B.Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa

C.Phát triển các ngành công nghiệp du lịch và dịch vụ

D.Đẩy mạnh quan hệ thương mại với các nước xã hội chủ nghĩa

Câu 38. Trong thời kì thực hiện công nghiệp hóa, ngành công nghiệp nào chưa được Chính phủ Liên Xô chú trọng đầu tư phát triển

A.Công nghiệp quốc phòng

B.Công nghiệp hàng không – vũ trụ

C.Công nghiệp chế tạo máy, nông cụ

D.Công nghiệp năng lượng ( điện, han, dầu mỏ), khai khoáng

Câu 39. Thành tựu lớn nhất mà Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1921 – đến năm 1941 là

A.Hoàn thành tập thể hóa nông nghiệp

B.Đã xóa nạn mù chữ cho trên 60 triệu người dân

C.Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng tăng lên

D.Trở thành nước công nghiệp đứng đầu châu Âu, đứng thứ hai thế giới (sau Mĩ)

Câu 40. Sau Cách mạng tháng Mười, chính quyền Xô viết đã thiết lập quan hệ ngoại giao với

A.Một số nước châu Phi

B.Một số nước ở châu Đại Dương

C.Một số nước ở khu vực Mĩ Latinh

D.Một số nước láng giềng châu Á và châu Âu

Câu 41. Năm 1925, Liên Xô đã đạt được những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực đối ngoại là

A.Hơn 20 quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô

B.Ấn Độ công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô

C.Triều Tiên công nhận và thiết lập ngoại giao với Liên Xô

D.Đức, Anh, Italia, Pháp, Nhật Bản đặt quan hệ ngoại giao với Liên Xô

Câu 42. Việc nhiều nước công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Liên Xô chứng tỏ điều gì?

A.Liên Xô có tiềm lực kinh tế và quốc phòng mạnh

B.Liên Xô có khả năng ngoại giao chi phối các nước

C.Uy tín ngày càng cao của Liên Xô trên trường quốc tế

D.Các nước buộc phải thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô

Đáp án tham khảo

1 - D

2 - D

3 - A

4 - D

5 - B

6 - B

7 - B

8 - A

9 - C

10 - C

11 - C

12 - A

13 - C

14 - A

15 - A

16 - A

17 - C

18 - B

19 - C

20 - D

21 - C

22 - A

23 - B

24 - D

25 - A

26 - B

27 - A

28 - D

29 - C

30 - A

31 - C

32 - C

33 - A

34 - B

35 - C

36 - D

37 - B

38 - B

39 - D

40 - D

41 - A

42 - C


  • 65 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021