Trắc nghiệm sinh học 11 phần A: Sinh sản ở thực vật

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm sinh học 11 phần A: Sinh sản ở thực vật. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Muốn ghép cành đạt hiệu quả cao thì phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép. Mục đích chính của việc cắt bỏ hết lá là để:

 • A. Tập trung nước nuôi các cành ghép
 • B. Tránh gió mưa làm bay cành ghép
 • C. Loại bỏ sâu bệnh trên cành ghép
 • D. Tiết kiệm chất dinh dưỡng cung cấp cho lá

Câu 2: Tự thụ phấn là sự

 • A. thụ phấn của hạt phấn của cây này với nhụy của cây khác cùng loài
 • B. thụ phấn của hạt phấn với nhụy của cùng một hoa hay khác hoa cùng một cây
 • C. thụ phấn của hạt phấn của cây này với cây khác loài
 • D. kết hợp của tinh tử của cây này với trứng của cây khác

Câu 3: Để nhân giống cây ăn quả lâu năm người ta thường chiết cành vì

 • A. cây con dễ trồng và ít công chăm sóc
 • B. phương pháp này giúp nhân giống nhanh và nhiều
 • C. phương pháp này giúp tránh được sâu bệnh gây hại
 • D. phương pháp này giúp rút ngắn thời gian sinh trưởng của cây, sớm thu hoạch và biết trước đặc tính của quả

Câu 4: Trong sinh sản sinh dưỡng ở thực vật, cây mới được tạo ra

 • A. từ một phần của cơ quan sinh dưỡng của cây
 • B. chỉ từ rễ của cây
 • C. chỉ từ một phần thân của cây
 • D. chỉ từ lá của cây

Câu 5: Hình thức sinh sản của cây dương xỉ là sinh sản

 • A. bằng bào tử
 • B. phân đôi
 • C. dinh dưỡng
 • D. hữu tính

Câu 6: Trong thiên nhiên cây tre có thể sinh sản bằng

 • A. rễ phụ
 • B. lóng
 • C. thân rễ
 • D. thân bò

Câu 7: Sinh sản bằng bào tử có ở những ngành thực vật nào sau đây?

 • A. Rêu, hạt trần
 • B. Rêu, quyết
 • C. Quyết, hạt trần
 • D. Quyết, hạt trần

Câu 8: Thụ tinh kép ở thực vật có hoa là sự kết hợp của

 • A. nhân 2 giao tử đực và giao tử cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử
 • B. hai nhân giao tử đực với nhân của trứng và nhân cực trong túi phôi tạo thành hợp tử và nhân nội nhũ
 • C. hai bộ NST đơn bội của giao tử đực và giao tử cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử có bộ NST lưỡng bội
 • D. hai tinh tử với trứng ở trong túi phôi

Câu 9: Sinh sản hữu tính ở thực vật là sự kết hợp

 • A. có chọn lọc của hai giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới
 • B. ngẫu nhiên hai giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới
 • C. có chọn lọc của giao tử cái và nhiều giao tử được tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới
 • D. của nhiều giao tử đực với một giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cây mới

Câu 10: Ở thực vật có hoa, quá trình hình thành túi phôi trải qua

 • A. 1 lần giảm phân, 1 lần nguyên phân
 • B. 1 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân
 • C. 1 lần giảm phân, 3 lần nguyên phân
 • D. 1 lần giảm phân, 4 lần nguyên phân

Câu 11: Lấy hạt phấn của cây có kiểu gen Aa thụ phấn cho cây có kiểu gen aa. Trong số các hạt được tạo ra, hạt có nội nhũ mang kiểu gen AAa của phôi là

 • A. Aa
 • B. aa
 • C. AA
 • D. AAa

Câu 12: Trong quá trình thụ tinh của thực vật có hoa, bộ NST của các nhân gồm nhân của giao tử là n,

 • A. của nhân cực là 2n, của trứng là n, của hợp tử là 2n, của nội nhũ là 2n
 • B. của nhân cực là 2n, của trứng là n, của hợp tử là 2n, của nội nhũ là 4n
 • C. của nhân cực là n, của trứng là n, của hợp tử là 2n, của nội nhũ là 3n
 • D. của nhân cực là 2n, của trứng là n, của hợp tử là 2n, của nội nhũ là 3n

Câu 13: Sinh sản vô tính ở thực vật là cây non được sinh ra mang đặc tính

 • A. giống cây mẹ, có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái
 • B. giống cây mẹ, không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái
 • C. giống bố mẹ, có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái
 • D. giống và khác cây mẹ, không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái

Câu 14: Điều không đúng khi nói về quả là

 • A. quả do bầu nhụy dày sinh trưởng lên chuyển hóa thành
 • B. quả không hạt đều là quá đơn tính
 • C. quả có vai trò bảo vệ hạt
 • D. quả có thể là phương tiện phát tán hạt

Câu 15: Điều không đúng khi nói về hạt

 • A. hạt là noãn đã được thụ tinh phát triển thành
 • B. hợp tử trong hạt phát triển thành phôi
 • C. tế bào tam bội trong hạt phát triển thành nội nhũ
 • D. mọi hạt của thực vật có hoa đều có nội nhũ

Câu 16: Đặc điểm không thuộc sinh sản vô tính là

 • A. cơ thể con sinh ra hoàn toàn giống nhau và giống cơ thể mẹ ban đầu
 • B. tạo ra cá thể mới rất đa dạng về các đặc điểm thích nghi
 • C. tạo ra số lượng lớn con cháu trong một thời gian ngắn
 • D. tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trường sống ổn định

Câu 17: Đặc điểm không phải là ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính ở thực vật là

 • A. có khả năng thích nghi với những điều kiện môi trường biến đổi
 • B. tạo được nhiều biến dị làm nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hóa
 • C. duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền
 • D. hình thức sinh sản phổ biến

Câu 18: Bào tử ở thực vật mang bộ nhiễm sắc thể (NST)

 • A. lưỡng bội và hình thành cây đơn bội
 • B. đơn bội và hình thành cây lưỡng bội
 • C. đơn bội và hình thành cây đơn bội
 • D. lưỡng bội và hình thành cây lưỡng bội

Câu 19: Xét các đặc điểm sau:

 1. Cá thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn có thể tạo ra con cháu. Vì vậy, có lợi trong trường hợp mật độ quần thể thấp
 2. Tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trường sống ổn định, ít biến động, nhờ vậy quần thể phát triển nhanh
 3. Tạo ra các cá thể mới giống nhau và giống cá thể mẹ về các đặc điểm di truyền
 4. Tạo ra số lượng con cháu giống trong một thời gian ngắn
 5. Cho phép tăng hiệu suất sinh sản vì không phải tiêu tốn năng lượng cho việc tạo giao tử và thụ tinh
 6. Tạo ra thế hệ con cháu giống nhau về mặt di truyền nên có lợi thế khi điều kiện sống thay đổi

Sinh sản vô tính có những đặc điểm nào?

 • A. (1), (2), (3), (4) và (6)
 • B. (3) và (5)
 • C. (1) và (2)
 • D. (1), (2), (3), (4) và (5)

Câu 20: Ở một loài thực vật thụ tinh kép, khi quan sát 1 tế bào sinh dưỡng bình thường đang ở kì giữa của nguyên phân thấy có 48 cromatit. Giả sử quá trình thụ tinh của hạt phấn đạt 87,5%, của noãn là 100% đã hình thành 56 hợp tử lưỡng bọi sau đó thành 56 hạt (cho rằng các hạt phấn tham gia thụ phấn đều thụ tinh). Số lượng nhiễm sắc thể đơn mà môi trường nội bào cung cấp cho các tế bào sinh tinh và sinh trứng thực hiện quá trình phân bào cho đến lúc hoàn thành sự thụ tinh để đạt số hạt nói trên là:

 • A. 1920
 • B. 3024
 • C. 6048
 • D. 7968
Xem đáp án
 • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021