Trắc nghiệm tiếng anh 7 unit 8: Places (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm tiếng anh 7 unit 8: Places (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

I. Trong bốn chọn lựa A, B, C, D của mỗi câu, hãy chọn ra từ có trọng âm ở âm tiết thứ HAI.

Question 1.

 • A. souvenri
 • B. opposite
 • C. bakery
 • D. kilometer

Question 2.

 • A. bookstore
 • B. between
 • C. theater
 • D. supermarket

Question 3.

 • A. museum
 • B. envelope
 • C. altogether
 • D. regulary

Question 4.

 • A. overseas
 • B. telephone
 • C.thousaand
 • D. excuse

Question 5.

 • A. hotel
 • B. telegram
 • C. railway
 • D. million

II. Em hãy chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại trong mỗi dòng sau

Question 6.

 • A. bank
 • B. station
 • C. lazy
 • D. vacation

Question 7.

 • A. hotel
 • B. show
 • C. low
 • D. order

Question 8.

 • A. snack
 • B. rack
 • C. hard
 • D. back

Question 9.

 • A. send
 • B. change
 • C. shed
 • D. regulary

Question 10.

 • A. total
 • B. cost
 • C. overseas
 • D. globe

III. Em hãy khoanh tròn từ hay những cụm từ phù hợp nhất (A, B, C, hay D) để điển vào chỗ trống trong bài hội thoại sau:

Tourist: (31)……….. . Could you (32)……….. me the way to the restaurant?

Nga : Go straight a head. Take the second street (33)………the right. The restaurant is on your left, next to the market.

Tourist: Is there a stadium near here?

Nga : Yes, There is

Tourist: Could you tell me (34)………….. to get there?

Nga: Go straight ahead. Take the first street on the left. The stadium is opposite the supermarket.

Tourist: Thank you.

Question 11.

 • A. Excuse me
 • B. Sorry
 • C. Pardon
 • D. Hell

Question 12.

 • A. help
 • B. take
 • C. show
 • D. give

Question 13.

 • A. in
 • B. on
 • C. at
 • D. to

Question 14.

 • A. what
 • B. which
 • C. where
 • D. how

Question 15.

 • A. No
 • B. Not
 • C. None
 • D. That

IV. Em hãy chọn đáp án thích hợp nhất (A, B, C hay D) để điển vào chỗ trống cho mỗi câu sau

Question 16. Mr Brown: Execuse me. Could you……….. me the way to Noibal airport?

 • A. to show
 • B. show
 • C. shows
 • D. showing

Question 17. Nga: Go straight ahead. The aiport is………… your right

 • A. at
 • B. in
 • C. on
 • D. of

Question 18. Mai: Could you tell me………… to do this Math exercise?/ Teacher: OK! I’ll help you.

 • A. what
 • B. why
 • C. which
 • D. how

Question 19. Lan: Keep silent. There is someone at the door. Who is that?

Nam: ………………. a guess.

 • A. Have
 • B. Take
 • C. Look
 • D. Do

Question 20. I live far from my parents. I phone them ……………….

 • A. two times a week
 • B. twice a week
 • C. twice every week
 • D. twice one week

Question 21. I have a penpal in America. I often write …… him and tell him……….. my school.

 • A. to/ at
 • B. to/ of
 • C. to/ about
 • D. about/ to

Question 22. You have to buy these stamps to send your letter …………

 • A. Oversea
 • B. overseas
 • C. outside the sea
 • D. far the sea

Question 23. It ……… us about 16 hours to travel from Hanoi to Hue by train tomorrow.

 • A. to take
 • B. take
 • C. takes
 • D. will take

Question 24. In Vietnam, the students have ………. Tet holiday.

 • A. ten-day
 • B. a ten-day
 • C. ten-days
 • D. a ten-days

Question 25. A tourist: Execuse me. Is there a souvernir shop near here?

- Nam: …………………………………

 • A. No
 • B. Yes
 • C. Yes. It is over there
 • D. Yes, there is

Question 26. Nam: Where is the……….. post-office?

- Hung: Go ahead about 500 meters. It is on your right.

 • A. near
 • B. nearer
 • C. neares
 • D. the most near

Question 27. Nga: ……….. do you get to school from your house

Nam: By bicycle.

 • A. How
 • B. What
 • C. When
 • D. Why

Question 28. Nga: Hurry up or we ………. late for the film

 • A. be
 • B. are
 • C. will
 • D. will be

Question 29. Nga: Nice to see you again. How do we get to your new house?

Huong: …………………………

 • A. You go by bus
 • B. Go straight about 500 meters. It is N”24.
 • C. It is very easy.
 • D. Oh, it is far. You have to ask the way.

Question 30. Jack: ……….. is the film “Our village"” on T.V tonipht? / Nam: It lasts 45 minutes

 • A. How
 • B.How long
 • C. How often
 • D. How far

V. Em hãy đọc đoạn văn ngắn sau và khoanh tròn đáp án đúng nhất (A, B, C hay D) cho mỗi câu hỏi sau:

Hoa is my close friend. She is living in a big city in America, now. Every day, she goes to school on a school bus. Her classes start at 8.30 a.m and end at 3.30 p.m. She doesn’t go home for lunch. At 11.30 am she has a long break to have lunch at school. She and her classmates often buy snacks and drinks at the school cafeteria. At 3.30 p.m, a school bus takes the students to their homes.

Question 31. How does she go to school?

 • A. on a school bus
 • B. by taxi
 • C. by car
 • D. by bike

Question 32. What time does she have lunch?

 • A. at 8.30 a.m
 • B. at 11.30 am
 • C. at 3.30 pm
 • D. at 11.30 pm

Question 33. Who buy snacks and drinks at the cafeteria?

 • A. l and Hoa
 • B. Hoa and her classmates
 • C. l and my classmates
 • D. Nobody

Question 34. Where does she have lunch? "

 • A. at home
 • B. at restaurant
 • C. at library
 • D. at school cafeteria

Question 35. What time does she øö home? ¬

 • A. at 8.30 a.m
 • B. at 11.30 a.m
 • C. at 3.30 pm
 • D. at 11.30 pm

VI. Chọn ra một lỗi sai trong 4 phần gạch đưới của mỗi câu

Question 36. What was the total/ costs of the goods Hoa bought?

 • A. total
 • B. costs
 • C. goods
 • D. bought

Question 37. Are there any/ mail/ for me this morning?

 • A. any
 • B. mail
 • C. for
 • D. this

Question 38. I’m needing /to buy a phone card at /the post office

 • A. I’m needing
 • B. to buy
 • C. at
 • D. the

Question 39. My pen pal in/ the US and I write with each other regularty.

 • A. in
 • B. the US
 • C. with
 • D. regularty

Question 40. I like/ some stamps/ for/ oversers mail, please.

 • A. Like
 • B. stamps
 • C. for
 • D. oversers mail
Xem đáp án

=> Kiến thức A Asking the way Unit 8: Places


Trắc nghiệm tiếng anh 7 unit 8: Places (P1)
 • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021