Trắc nghiệm tiếng anh 7 unit 1: Back to school (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm tiếng anh 7 unit 1: Back to school. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

I. Trong bốn chọn lựa A, B, C, D của mỗi câu, chọn ra từ mà phần gạch dưới được phát âm khác với ba từ kia.

Question 1.

 • A. many
 • B. bad
 • C. thanks
 • D. man

Question 2.

 • A. meet
 • B. middle
 • C. meter
 • D. read

Question 3.

 • A. soon
 • B. food
 • C. noon
 • D. school

Question 4.

 • A. good
 • B. book
 • C. moon
 • D. look

Question 5.

 • A. lives
 • B. parents
 • C. things
 • D. girls

II. Em hãy chọn từ không đồng loại với các từ còn lại ở mỗi dòng sau.

Question 6.

 • A. Good morning
 • B. Good afternoon
 • C. Hello
 • D. Thanks

Question 7.

 • A. student
 • B. uncle
 • C. pupil
 • D. classmate

Question 8.

 • A. sittingroom
 • B. kichen
 • C.bebroom
 • D. library

Question 9.

 • A. book
 • B. pillow
 • C. board
 • D. chalk

Question 10.

 • A. lemon
 • B. apple
 • C. carrot
 • D. banana

III. Tìm từ (cụm từ) thích hợp điền vào chỗ trống.

Question 11. Where are you from? — I’m from....................

 • A. the England
 • B. England
 • C. English country
 • D. the country of England

Question 12. My name.................. Mai.

 • A. are
 • B.Ø
 • C. ¡s called
 • D.is

Question 13.This is Paul................ teacher from Franee.

 • A. He’s a
 • B. He’s an
 • C. He is
 • D. A

Question 14. What's............ name?

 • A. he’s
 • B. his
 • C. the his
 • D. he

Question 15. I have a daughter................ name is Nga.

 • A. His
 • B. She's
 • C. Its
 • D. Her

Question 16. Where …….they from?

 • A. have
 • B. is
 • C. are
 • D. do

Question 17. I ……………..

 • A. am twenty
 • B. am twenty years.
 • C. have twenty years old.
 • D. am old twenty years.

Question 18. Goodbye, Quang.............

 • A. I see you tomorrow.
 • B. See you tomorrow.
 • C. We see again tomorrow.
 • D. Let's see you tomorrow.

Question 19. Hello, Mary. How are you? -............, thank you. And you?

 • A. I’m all right.
 • B. I’m good
 • C. I’m healthy
 • D. Fine

Question 20. ..................... do you spell your name In English?

 • A. By how
 • B. What
 • C. How
 • D. What way

Question 21. £3.50 được đọc là:

 • A. Three pounds and a half
 • B. Three pounds fifty.
 • C. Half past three pounds.
 • D. Three and fifty pounds.

Question 22. Do you like sports? .

 • A. Yes, we like them.
 • B. Yes, a lot.
 • C. Yes, we like.
 • D. Yes, we do like.

Question 23. My father.......................... football.

 • A. plays the
 • B. playing
 • C. play
 • D. plays

Question 24. 1 hear that he’s a very good jogger.

 • A. Yes, he's a Jogger.
 • B. Yes, I hear it, too.
 • C. Yes, it's true.
 • D. Yes, he's good Jogger.

Question 25. “... is he playing”- ……………….

“I don't know. Maybe in the garden.”

 • A. Where
 • B. When
 • C. What
 • D. How

Question 26. …………weather do you like? - .................

 • A.What kind
 • B. Whats
 • C. What
 • D. When

Question 27. She likes...................... in the forest when it’s cool.

 • A. walking
 • B. walk
 • C. to walk
 • D. walks

Question 28. In hot weather, people often feel.................... .

 • A. hungry
 • B. annoyed
 • C. worried
 • D. thirsty

Question 29. There are only two.............. in my country.

 • A.weathers
 • B. seasons
 • C. climates
 • D. atmospheres

Question 30. Are we going to have any................... tomorrow?

 • A. rains
 • B. rain
 • C. raining
 • D. of rain

IV. Em hãy khoanh tròn một lỗi sai trong những phần gạch chân ở những câu sau.

Question 31. Her school children doesn’t go to school by car.

 • A. her
 • B. doesn’t
 • C. go
 • D. by

Question 32. They don’t work in Sundays.

 • A. don’t
 • B. work
 • C. in
 • D. Sundays

Question 33. Ann have got an important exam, so she works very hard.

 • A. Have
 • B. an
 • C. works
 • D. hard

Question 34. He lives to his grandparents in Vinh city.

 • A. lives
 • B. to
 • C. his
 • D. in

Question 35. Hanoi is smaller as Ho Chi Minh city but is the capital of our country.

 • A. is
 • B. as
 • C. the
 • D. our

V. Em hãy đọc đoạn văn ngắn sau và khoanh tròn đáp án đúng nhất (A, B, C hay D) cho mỗi câu hỏi sau.

Nam is our new classmate. He comes from Nha Trang. His family still lives there. Now, he is living with his aunt and uncle in Ho Chi Minh City. It is about 3 kilometers from his aunts house to his school but it is 12 kilometers from his house to his old school in Nha Trang. So, he often cycles to school every moming. His aunt's house ¡is much larger than his house ¡in Nha Trang, so he has one room for his own. Nam is a good and hard working boy. He usually helps his aunt and uncle with the housework. They are both doctors in a big hospital in Ho Chi Minh City. They often go to work from early morning to late evening. They rarely go home to have lunch. They have lunch at the hospital. They have a daughter and a son. They are married and live in their own house. Nam feels happy here because his aunt and uncle take care of him. He also has some new friends. His parents and his old friends in NhaTrang write to him so often. He writes to them so often, too. This encourages him a lot when he lives far from his beloved parents and friends.

Question 36. How far is it from his house to his school?

 • A. 3km
 • B.9 km
 • C. 12 km
 • D. 15 km

Question 37. How does he go to school every day in Ho Chỉ Minh City?

 • A. by bus
 • B. by bike .
 • C. by motorbike
 • D. on foot

Question 38. Which of the following sentences is NOT true about Nam?

 • A. Nam is from Nha Trang.
 • B. Nam is living with his aunt and uncle
 • C. Nam rarely writes to his parents.
 • D. Nam feels happy in Ho Chi Minh city.

Question 39. Which of the following sentences is NOT true about his aunt and his uncle

 • A. They work in a big hospital.
 • B. They don live with their daughter and son.
 • C. They go to work all day
 • D. They often go home to have lunch with Nam

Question 40. Why does Nam fell happy in Ho Chi Minh City? Because………

 • A. He is living in a bigger house.
 • B. He doesn't miss his parents and his friends.
 • C. He doesn’ do housework.
 • D. His aunt and his uncle take care of him.
Xem đáp án

=> Kiến thức A – Friends Unit 1: Back to school


Trắc nghiệm tiếng anh 7 unit 1: Back to school (P2)
 • 55 lượt xem