Trắc nghiệm tiếng anh 7 unit 2: Personal information (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm tiếng anh 7 unit 2: Personal information. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

I. Trong bốn chọn lựa A, B, C, D của mỗi câu, chọn ra từ mà phần gạch dưới được phát âm khác với ba từ kia.

Question 1.

 • A. phones
 • B. streets
 • C. books
 • D. dates

Question 2.

 • A. nervous
 • B. birthday
 • C. worry
 • D. third

Question 3.

 • A. ninth
 • B. bike
 • C. write
 • D. written

Question 4.

 • A. April
 • B. apple
 • C.date
 • D. name

Question 5.

 • A. start
 • B. marry
 • C.partner
 • D. party

II. Em hãy chọn từ không đồng loại với các từ còn lại ở mới dòng sau.

Question 6.

 • A. blackboard
 • B. balcony
 • C. desk
 • D. class

Question 7.

 • A. second
 • B. six
 • C. fifth

 • D. tenth

Question 8.

 • A. January
 • B.February
 • C. May
 • D. Saturday

Question 9.

 • A. monday.

 • B. friday
 • C. sunday
 • D. september

Question 10.

 • A. dentist
 • B. teacher
 • C. tatlor
 • D. friend

III. Tìm từ (cụm từ) thích hợp trong 4 lựa chọn A, B, C, D.

Question 11. They always go to school...................... bus.

 • A. by a
 • B. on the
 • C. by
 • D. in the

Question 12. “Is it time for us to leave for school?” - ......................

 • A. No, still not yet.
 • B. No, not now yet
 • C. No, not now
 • D. No, not yet

Question 13. Nam is listening ........................

 • A. music
 • B. to a music
 • C. to the music
 • D. to music

Question 14. Let's go into the classroom. Here.................

 • A. comes the teacher
 • B. the teacher comes
 • C. come the teacher
 • D. is coming the teacher

Question 15. Is Nga ................. home.

 • A. in
 • B. at
 • C. at the
 • D. in the

Question 16. What................... now?

 • A. time does it
 • B. time is
 • C. is the time
 • D. is time

Question 17. My father will leave for Hanoi................. the end of this month

 • A. on
 • B. in
 • C. about
 • D. at

Question 18. There will be a farewell party for him............. the twenty-eighth

 • A. at
 • B. on
 • C. in
 • D. for

Question 19. Mai is the............... of the two girls.

 • A. pretty
 • B. prettiest
 • C. prettier
 • D. more prettiey

Question 20. She is.............. member of the family.

 • A. taller
 • B. tallest
 • C. the tallest
 • D. the taller

Question 21. Nam's sister: ……….. calling? / This is Nga's calling. Can I speak to Nam?

 • A. who
 • B. what
 • C. who’s
 • D. what’s

Question 22. Nam: When's your ……… ?/Long: November 20”.

 • A. day of birth
 • B. bithday
 • C. birth date
 • D. birth day

Question 23. Lan: ……….. your telephone number? / Nam: 3 537575...

 • A. Hows
 • B. What
 • C. What’s
 • D. Who

Question 24. You ……… free next Sunday moming, Nam?

 • A. are
 • B. is
 • C. will be
 • D. would be

Question 25. Let’s give me a cup of tea, ……. we.

 • A. will
 • B. will
 • C. shall
 • D. are

Question 26. Lan: Are you free tonight? ……… you like to go to the cinema with me?

Lien: yes, I’d love to. That a good idea.

 • A. Did.
 • B. Would
 • C. Could
 • D. Will

Question 27. Please let Tom……….. with you.

 • A. go
 • B. to go
 • C. goes
 • D. going

Question 28. Lan ………her parents next weekend.

 • A. Won’t visit
 • B. doesn’t visit
 • C. not will visit
 • D. won’t visits

Question 29. I…….. a birthday party next sunday.

 • A. will having
 • B. will have
 • C. have
 • D. has

Question 30. Nam: Would you like to see a movie?

Hung: ……………………

 • A. No, I don’t like
 • B. I’d like to, but I’m busy
 • C. No, I’m busy
 • D. No, I won't

IV. Bài đọc hiểu: Talk, Talk, Talk

The only animals that really can talk to one another are people. Some birds can say words which they hear people say. But they cannot understand each other when they hear these words.

Although they cannot talk, animals do make sounds. Cats make growling sounds and purring sounds and meowing sounds. All of these sounds are made in the throat.

Not all the sounds that animals make come from their throats. When birds sing, the sound comes from below their throats. Bees hum and flics buzz by beating the air with their wings. A grasshopper makes sounds by rubbing one wing against the other.

By making sounds, animals tell when they are angry or happy or hungry. Only man can make real words and understand all that is said to him.

Notes:

 1. to growl : gầm gừ
 2. to purr : (tiếng mèo kêu) gừ gừ, rù rù
 3. to meow : kêu meo meo
 4. to hum : kêu vù vù
 5. to buzz : (ong) kêu vo ve
 6. grasshopper : con châu chấu
 7. to rub : chà, xát, cọ xát, cà vào nhau.

Question 31. From the story we can tell that...............................

 • A. birds can really talk
 • B. cats use words to talk
 • C. only people can really talk
 • D. animals not only make sound but also talk.

Question 32. The story as a whole is about................................. -

 • A. birds that talk.
 • B. how people talk.
 • C. cats, bees and grasshoppers.
 • D. sounds that animals make.

Question 33. Bees hum by..............................

 • A. rubbing their wings together.
 • B. rubbing one wing against the other.
 • C. beating the air with their wings.
 • D. forcing the air through the throat.

Question 34. Animals make sounds .................................

 • A. in different ways.
 • B. in the same way.
 • C. like humanas.
 • D. by imitating humans.

Question 35. Which of the following is NOT true? -..........................

 • A. Some animals can imitate words people say.
 • B.Some animals can understand words that other animals make.
 • C. Animals can only make sounds.
 • D. Only man can make real words and understand all that is said to him.

V. Hãy chọn câu đúng nhất được thành lập từ các từ và cụm từ gợi ý trong số A, B, C hay D.

Question 36. What/ name/ date oƒ birth?//

 • A. What is your name and date of birth?
 • B. What are your name and date of birth?
 • C. What is your names and dates of birth?
 • D. What are your names and dates of birth?

Question 37. I’d like/ knowl/ what/ your telephone number//

 • A. I’d like know what your telephone number is
 • B. I’d like to know what your telephone number is.
 • C. I’d like knowing what your telephone numbser ¡s.
 • D. I’d like to know what your telephone number are.

Question 38. My parenis/ present/ me nice bicycle/ next buưthday//

 • A. My parents will present me nice bicycle on my next birthday.
 • B. My parents will present me nice bicycle at my next birthday.
 • C. My parents will present me a nice bicycle on my next birthday.
 • D. My parents will presents me a nice bicycle for my next birthday.

Question 39. She/ hope/ many friend/ come/ her birthday party/ tonight//

 • A. She hopes many of her friends come to her birthday party tonight.
 • B. She hopes many of her friends will comes to her birthday party tonight.
 • C. She hopes many of her friends will come to her birthday party at tonight
 • D. She hopes many of her friends will come to her birthday party tonight.

Question 40. The party/ be / my house/ 7.00/ 11.00 next Saturday night.

 • A. The party will be at my house from 7.00 to 11.00 next Saturday night.
 • B. The party will be on my house from 7.00 to 11.00 next Saturday night
 • C. The party will be at my house from 7.00 to 11.00 on next Saturday night
 • D. The party will be at my house between 7.00 and 1 1.00 on next Saturday night.
Xem đáp án

=> Kiến thức A Telephone numbers Unit 2: Personal information


Trắc nghiệm tiếng anh 7 unit 2: Personal information (P2)
 • 67 lượt xem