Trắc nghiệm vật lí 6 bài 6: Lực Hai lực cân bằng

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 6 vật lí 6: Lực Hai lực cân bằng Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Để nâng 1 vật có trọng lượng 30N ta phải dùng lực như nào trong các lực dưới đây

 • A. F<30N
 • B.F=30N
 • C.F>20N
 • D.20N<F<300N

Câu 2: Một bạn kéo một vật lên theo phương thẳng đúng thì phải sử dụng một lực nhỏ nhất bằng 200N. Hỏi rằng nếu hai bạn cùng kéo vật đó lên theo phường thẳng đúng thì mỗi bạn phải sử dụng một lượ nhỏ nhất bằng bao nhiêu?

 • A, 50N
 • B.200N
 • C.100N
 • D.10N

Câu 3: Lực nào không phải là lực đẩy trong các lực sau

 • A. Lực của vận động viên đẩy tạ dùng để ném quả tạ
 • B. Lực của tay học sinh tác dụng làm bay tàu bay giấy
 • C. Lực của tay học sinh tác dụng vào cặp khi xách cặp đến trường
 • D. Lực của lò xo bị ép tác dụng vào tay người

Câu 4: Lực nào không phải lực kéo trong các lực sau

 • A. Lực của vật tác dụng vào sợi dây kéo nó
 • B. Lực của không khí tác dụng vào quả bóng làm quả bóng bay lên
 • C. Lực của tay người tác dụng vào lò xo làm lò xo dãn ra
 • D. Lực của lò xo tác dụng vào tay khi nó đang bị dãn

Câu 5: Cặp lực nào không cân bằng trong các cặp lực sau

 • A.Lực của mặt nước và lực của Trái Đất tác dụng vào thuyền để thuyền đứng yên trên mặt nước
 • B. Lực của hai em bé kéo hai đầu sợi dây khi sợi dây đứng yên
 • C. Lực là lò xo tác dụng vào vật và lực mà vật tác dụng vào lò xo
 • D. Lực nâng của sàn và lực hút của Trái đất tác dụng vào bàn

Câu 6: Chọn đáp án đúng. Hai lực cân bằng:

 • A. Là hai lực mạnh như nhau, có cùng phương và cùng chiều, tác dụng vào cùng một vật.
 • B. Là hai lực mạnh như nhau, có cùng phương nhưng ngược chiều, tác dụng vào cùng một vật.
 • C. Là hai lực mạnh như nhau, ngược phương và ngược chiều, tác dụng vào cùng một vật.
 • D. Là hai lực mạnh như nhau, có cùng phương nhưng ngược chiều, tác dụng vào 2 vật ngược chiều nhau.

Câu 7: Phát biểu nào sau đây không đúng?

 • A. Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác gọi là lực.
 • B. Nếu chỉ có hai lực tác dụng vào cùng một vật mà vật vẫn đứng yên, thì hai lực đó là hai lực cân bằng.
 • C. Hai lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau, có cùng phương nhưng ngược chiều.
 • D. Nếu chỉ có hai lực tác dụng vào cùng một vật thì hai lực đó là hai lực cân bằng.

Câu 8: Lấy ngón tay cái và ngón tay trỏ ép hai đầu một lò xo bút bi lại. Nhận xét về tác dụng của ngón tay lên lò xo và của lò xo lên ngón tay. Chọn câu trả lời đúng.

 • A. Lực mà ngón cái tác dụng lên lò xo và lực mà lò xo tác dụng lên ngón cái là hai lực cân bằng
 • B. Lực mà ngón trỏ tác dụng lên lò xo và lực mà lò xo tác dụng lên ngón trỏ là hai lực cân bằng
 • C. Lực mà hai ngón tay tác dụng lên lò xo là hai lực cân bằng
 • D. Các câu trả lời A,B,C đều đúng

Câu 9: Dùng các từ thích hợp để điền vào chỗ trống: Khi một lực sĩ bắt đầu ném một quả tạ, lực sĩ đã tác dụng vào quả tạ một ……..

 • A. Lực nâng
 • B. Lực kéo
 • C. Lực uốn
 • D. Lực đẩy

Câu 10: Công việc nào dưới đây không cần dùng đến lực?

 • A. Xách 1 xô nước.
 • B. Nâng một tấm gỗ.
 • C. Đẩy 1 chiếc xe.
 • D. Đọc một trang sách.

Câu 11: Từ “lực” trong câu nào dưới đây chỉ sự kéo hoặc đẩy?

 • A. Lực bất tòng tâm.
 • B. Lực lượng vũ trang cách mạng là vô địch.
 • C. Học lực của bạn Xuân rất tốt.
 • D. Bạn học sinh quá yếu, không đủ lực nâng nổi một đầu bàn học.

Câu 12: Một người cầm hai đầu dây cao su rồi kéo căng ra. Gọi lực mà tay phải người đó tác dụng lên dây cao su là F1; lực mà dây cao su tác dụng vào tay phải người đó là F1′ ; lực mà tay trái người đó tác dụng vào dây cao su là F2; lực mà dây cao su tác dụng vào tay trái người đó là F2'. Hai lực nào là hai lực cân bằng?

 • A. Các lực F1 và F1′.
 • B. Các lực F2 và F2′
 • C. Các lực F1 và F2
 • D. Cả ba cặp lực kể trên

Câu 13: Một người kéo và một người đẩy cùng một chiếc xe lên dốc. Xe không nhúc nhích. Cặp lực nào dưới đây là cặp lực cân bằng?

 • A. Lực người kéo và lực người đẩy lên chiếc xe.
 • B. Lực người kéo chiếc xe và lực chiếc xe kéo lại người đó.
 • C. Lực người đẩy chiếc xe và lực chiếc xe đẩy lại người đó.
 • D. Cả ba cặp lực nói trên đều không phải là các cặp lực cân bằng.

Câu 14: Xét hai toa tàu thứ ba và thứ tư trong một đoàn tàu đang lên dốc. Lực mà toa tàu thứ ba tác dụng vào toa tàu thứ tư gọi là lực số 3, lực mà toa tàu thứ tư tác dụng lại toa tàu thứ ba gọi là lực số 4. Chọn câu đúng.

 • A. Lực số 3 và lực số 4 đêu là lực đẩy.
 • B. Lực số 3 và lực số 4 đều là lực kéo.
 • C. Lực số 3 là lực kéo, lực số 4 là lực đẩy.
 • D. Lực số 3 là lực đẩy, lực số 4 là lực kéo.

Câu 15: Dùng tay kéo dây chun, khi đó:

 • A. Chỉ có lực tác dụng vào tay.
 • B. Chỉ có lực tác dụng vào dây chun.
 • C. Có lực tác dụng vào tay và có lực tác dụng vào dây chun.
 • D. Không có lực.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 6 vật lí 6: Lực Hai lực cân bằng


 • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021