Trắc nghiệm vật lí 6 bài 11: Khối lượng riêng Trọng lượng riêng

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 11 vật lí 6: Khối lượng riêng Trọng lượng riêng Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Công thức nào dưới đây tính trọng lượng riêng của một chất theo trọng lượng và thể tích?

 • A.D=P.V
 • B.d=VP
 • C.d=V.D
 • D.d=P/V

Câu 2: CHo biết 13,5kg nhôm có thể tích là 5dm3. Khối lượng riêng của nhôm bằng bao nhiêu?

 • A.2700kg/dm3
 • B.2700kg/m3
 • C.270kh/m3
 • D.260kg/m3

Câu 3: Một vật bằng sắt có khối lượng riêng là 7800kh/m3; thể tích 50dm3.Khối lượng của vật là:

 • A.390kg
 • B.312kg
 • C.390000kg
 • D.156kg

Câu 4: Một hộp sữa Ông thọ có khối lượng 397g và có thể tích 320cm3. Hãy tính khối lượng riêng của sữa trong hộp theo đơn vị kg/m3

 • A. 1440,6 kg/m3
 • B. 1240,6 kg/m3
 • C.
  1740,6 kg/m3
 • D.1300,6 kg/m3

Câu 5:Biết 10 lít cát có khối lượng 15 kg. Tính thể tích của 1 tấn cát.

 • A. 0,667m3
 • B.0,667m4
 • C.0,778m3
 • D.0,778m4

Câu 6: Cho biết 1kg nước có thể tích 1 lít còn 1kg dầu hỏa có thể tích 5/4 lít. Phát biểu nào sau đây là đúng?

 • A.1 lít nước có thể tích lớn hơn 1 lít dầu hỏa
 • B.1 lít dầu hỏa có khối lượng lớn hơn 1 lít nước
 • C.Khối lượng riêng của dầu hỏa bằng 5/4 khối lượng riêng của dầu hỏa
 • D.Khối lượng riêng của nước bằng 5/4 khối lượng riêng của dầu hỏa.

Câu 7:Người ta thường nói đồng nặng hơn nhôm. Câu giải thích nào sau đây là không đúng?

 • A. Vì trọng lượng của đồng lớn hơn trọng lượng của nhôm
 • B.Vì trọng lượng riêng của đồng lớn hơn trọng lượng riêng của nhôm
 • C.Vì khối lượng riêng của đồng lớn hơn khối lượng riêng của nhôm
 • D.Vì trọng lượng riêng của miếng đồng lớn hơn trọng lượng của miếng nhôm có cùng thể tích.

Câu 8: Khối lượng riêng của nhôm là bao nhiêu?

 • A.1300,6kg/m3
 • B.2700N
 • C.2700kg/m3
 • D.2700N/m3

Câu 9:Muốn đo khối lượng riêng của các hòn bi thủy tinh, ta cần dùng những dụng cụ gì? Hãy chọn câu trả lời đúng.

 • A.Chỉ cần dùng một cái cân
 • B.Chỉ cần dùng một cái lực kế.
 • C.Chỉ cần dùng một cái bình chia độ.
 • D.Cần dùng một cái cân và một cái bình chia độ.

Câu 10:Biết 10 lít cát có khối lượng 15kg. Tính trọng lượng của một đống cát 3 m3.

 • A.60000N
 • B.30000N
 • C.45000N
 • D.50000N

Câu 11:Mỗi hòn gạch “hai lỗ” có khối lượng 1,6kg. Hòn gạch có thể tích 1200cm3. Mỗi lỗ có thể tích 192cm3. Tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng của gạch.

 • A. 13270N/m3
 • B. 12654N/m3
 • C. 42608N/m3
 • D. 19608N/m3

Câu 12:1kg kem giặt VISO có thể tích 900cm3. Tính khối lượng riêng của kem giặt VISO và so sánh với khối lượng riêng của nước.

 • A. 1240kg/m3
 • B. 1200kg/m3
 • C. 1111,1kg/m3
 • D. 1000kg/m3

Câu 13:Khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m3. Vậy, 1kg sắt sẽ có thể tích vào khoảng

 • A. 12,8cm3
 • B. 128cm3.
 • C. 1.280cm3.
 • D. 12.800cm3.

Câu 14:Khối lượng riêng của dầu ăn vào khoảng 800kg/m3. Do đó, 2 lít dầu ăn sẽ có trọng lượng khoảng

 • A.1,6N.
 • B.16N.
 • C.160N.
 • D. 1600N.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 11 vật lí 6: Khối lượng riêng Trọng lượng riêng


 • 40 lượt xem