Trắc nghiệm vật lí 6 bài 1: Đo độ dài

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Trước khi đo độ dài của một vật, cần phải ước lượng độ dài cần đo để

 • A. CHọn dụng cụ đo thích hợp
 • B. Chọn thước đo thích hợp
 • C. Đo chiều dài cho chính xác
 • D. Có cách đặt mắt cho đúng cách

Câu 2: Một bạn dùng thước đo chiều cao của một cái cốc hình trụ. Kết quả đo là 10,4cm. ĐCNN của thước có giá trị nào trong các giá trị sau

 • A. 2mm
 • B.1cm
 • C.10dm
 • D.1m

Câu 3: Trong số các thước dưới đây, thước nào thích hợp nhất để đo độ dài sân trường em

 • A.Thước thẳng có GHĐ 1m và ĐCNN 1mm
 • B. Thước cuộn có GHĐ 5m và ĐCNN 5mm
 • C.Thước dây có GHĐ 150cm và ĐCNN 1mm
 • D.Thước thẳng có GHĐ 1m và ĐCNN 1cm

Câu 4:Điền số thích hợp: 6,5km = ........ m = ......... dm

 • A. 6500; 65000
 • B. 65000; 650000
 • C. 650; 6500
 • D. 65000; 650

Câu 5: Một cái bàn có chiều dài lớn hơn 0,5m và nhỏ hơn 1m . Dùng thước nào sau đây để đo chiều dài của bàn là thuận lợi nhất và chính xác nhất?

 • A. Thước có GHĐ là 1m và ĐCNN là 1mm
 • B. Thước có GHĐ là 20cm và ĐCNN là 1mm
 • C. Thước có GHĐ là 0,5m và ĐCNN là 1cm
 • D. Thước có GHĐ là 1m và ĐCNN là 1cm

Câu 6: Đơn vị đo độ dài hợp pháp thường dùng ở nước ta là:

 • A. Đềximét (dm)
 • B. Mét (m)
 • C. Xentimét (cm)
 • D. Milimét (mm)

Câu 7: Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của thước kẻ trong hình sau đây.

Trắc nghiệm vật lí 6 bài 1: Đo độ dài

 • A. GHĐ = 30 cm; ĐCNN = 1mm
 • B. GHĐ = 20cm; ĐCNN = 10mm
 • C. GHĐ = 10cm; ĐCNN = 0,1mm
 • D. GHĐ = 15cm; ĐCNN = 1cm

Câu 8: Giới hạn đo (GHĐ) của thước là:

 • A. Độ dài lớn nhất ghi trên thước.
 • B. Độ dài nhỏ nhất ghi trên thước.
 • C. Độ dài giữa 2 vạch chia liên tiếp trên thước.
 • D. Độ dài giữa 2 vạch chia nhỏ nhất trên thước.

Câu 9: Trong số các thước dưới đây, thước nào thích hợp nhất để đo độ dài sân trường em?

 • A. Thước thẳng có GHĐ 1m và ĐCNN 1mm.
 • B. Thước cuộn có GHĐ 5m và ĐCNN 5mm.
 • C. Thước dây có GHĐ 150cm và ĐCNN 1mm.
 • D. Thước thẳng có GHĐ 1m và ĐCNN 1cm.

Câu 10: Chọn thước đo thích hợp để đo bề dày cuốn Vật lí 6:

 • A. Thước thẳng có GHĐ 1,5m và ĐCNN 1cm
 • B. Thước dây có GHĐ 1m và ĐCNN 0,5cm
 • C. Thựớc kẻ có GHĐ 20cm và ĐCNN 1mm
 • D. Thước dây có GHĐ 1m và ĐCNN 5cm

Câu 11:Chọn thước đo thích hợp để đo chu vi miệng cốc

 • A. Thước thẳng có GHĐ 1,5m và ĐCNN 1cm
 • B. Thước dây có GHĐ 1m và ĐCNN 0,5cm
 • C. Thựớc kẻ có GHĐ 20cm và ĐCNN 1mm
 • D. Thựớc kẻ có GHĐ 2m và ĐCNN 1cm

Câu 12: Hãy xác định GHĐ và ĐCNN của thước trong hình

Trắc nghiệm vật lí 6 bài 1: Đo độ dài

 • A. GHĐ là 10cm và ĐCNN 1mm
 • B. GHĐ là 20cm và ĐCNN 1cm
 • C. GHĐ là 100cm và ĐCNN 1cm
 • D. GHĐ là 10cm và ĐCNN 0,5cm

Câu 13: Chọn phương án SAI. Người ta sử dụng dơn vị đo độ dài là

 • A. Mét
 • B. Kilômét
 • C. Mét khối
 • D. Đềximét

Câu 14: Trước khi đo độ dài của một vật, càn phải ước lượng độ dài cần đo để

 • A. Chọn dụng cụ đo thích hợp.
 • B. Chọn thước đo thích hợp.
 • C. Đo chiều dài cho chính xác.
 • D. Có cách đặt mắt cho đúng cách.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 1 vật lí 6: Đo độ dài


 • 10 lượt xem